Raad 13 juni 2016 Algemene Beschouwingen 2017

IMG_6537dinsdag 14 juni 2016 21:28

Ook in dit gedeelte gaat het over het aardbevingsdossier. Het gaat dan over de inzet van lokale en regionale ondernemers/bedrijven. Zij moeten meer betrokken worden bij herstel mijnbouwschade en het versterkingsprogramma. Dit opschrijven gaat makkelijker dan de uitvoering. Het blijkt namelijk dat uit andere delen van het land bouwbedrijven hier een tuinhuisje of container neerzetten en daarmee claimen dat ook zij lokale ondernemers zijn……Voorzitter, dit moeten wij en met name het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) niet steunen ! Regionale en lokale ondernemers hebben geld en energie gestoken in vakbekwaamheid, certificering en gereedschap en gaan dus voor. Door en voor de regio heet dat!

Algemene beschouwingen van de ChristenUnie op de Kadernota 2017 van de Gemeente Loppersum

Voorzitter, volksvertegenwoordigers aan deze tafel, aanwezige ambtenaren, schrijvende pers, burgers op de publieke tribune en de mensen die nu met ons meeluisteren via Internet.

De kadernota 2017 ligt nu voor. Voor de fractie van de ChristenUnie is er een rode draad die ook weer voor volgend jaar geldt namelijk dat we geloven in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.
We willen graag een aantal zaken benoemen die extra aandacht verdienen.

Programma Dienstverlening en Veiligheid onderwerp Gaswinning (blz.4)
U schrijft dat het versterken van woningen een eerste prioriteit is, en dat onderschrijven we!. Echter we missen hierin de koppeling naar energietransitie en verduurzaming. In onze gemeente worden en zijn hierin al diverse activiteiten ondernomen. Naast het platform Duurzaam Loppersum zijn inmiddels ook een aantal Energiecoöperaties opgericht. Lopec in Loppersum, SEN in Stedum WIN Wirdum en de Zonnedorpen. Voorzitter, we stellen u voor hen ook te betrekken bij de versterkingsprogramma’s.

Reactie Wethouder Schollema: Inmiddels is WIN in Wirdum opgericht en in Middelstum zijn inmiddels ook initiatieven.

Programma Werk, Sociale voorzieningen & Vrije tijd. (blz.7)
onderwerp Sociaal Domein.
In de eerste plaats willen we hier een compliment maken aan diegenen die zich hebben ingezet in de transitie sociaal domein, wethouder Schollema en de ambtenaren. Naar het zich nu laat aanzien zijn er weinig of geen grote problemen gemeld. Uiteraard valt hier en daar nog wel wat te verbeteren. Volgens welingelichte bronnen is in de uitwerking van de meicirculaire nog wel financiële verlichting mogelijk. Onze gedachten gaan dan uit naar de huishoudelijke hulp om daar iets extra’s te doen zonder grote financiële gevolgen. Mogelijk werpt de uitkomst van de meicirculaire ook nog een ander licht op het participatiedeel. Wellicht kan wethouder Slager ons hierin meenemen.

Reactie wethouder Slager:
Op 31 mei is de circulaire ontvangen. Paar dagen later de opmerking, maar gooi die versie maar weg want er komen nieuwe aanvullingen. De verwachting is nu € 150.000 negatief in meerjarenperspectief (2019)! Saldo verdampt daardoor relatief snel. In de meicirculaire is nog geen herverdeling toegepast van het gemeentefonds. Deze herverdeling is gunstig voor de plattelandsgemeenten. Als de herverdeling van het gemeentefonds inderdaad wordt overgenomen, dat zijn we in een klap van het negatieve meerjarenperspectief af! De verwachting is dat dit bekend zal worden in de zogenaamde “september-circulaire”.

We verwachten van u dat de redenen van de overschotten op het sociaal domein ook gedeeld worden met onze burgers ! Helder, duidelijk en eerlijk.

Reactie wethouder Schollema : Communiceren hierover doen we. Uitgaven Sociaal Domein moeten wel goed worden gemonitord. Huishoudelijke hulp iets ruimte geven zonder grote financiële consequenties. Hij is hier een warm pleitbezorger van/voor. In tweede termijn gaat onze fractievoorzitter Bé Prins hier nog verder op door en zegt wethouder Schollema dat: mocht extra geld voor huishoudelijke hulp vrijkomen dan wordt hier zeker naar gekeken.

Voorzitter, we willen ook aandacht vragen voor de ouderen. Opname in een verzorgingshuis is tegenwoordig haast onmogelijk. Willekeurig worden woonzorgcentra nu zelfs gesloten. Kijk maar naar het Hippolytushoes in Middelstum. We ondersteunen de werkgroep van harte om te proberen om dit zorgcentrum voor het centrumdorp Middelstum te behouden.

Reactie wethouder Schollema. Vindt dit een terechte opmerking. Maar hij vindt wel dat we moeten praten over het in stand houden van Hippolytushoes en niet over de sluiting. Hij ondersteunt de werkgroep waar mogelijk.

Ouderen langer zelfstandig laten wonen, zelfredzaamheid prima waar dat kan, maar dat moet dan wel beter worden gefaciliteerd.
Voorzitter, we maken ons zorgen omtrent de huisvesting van de statushouders. We weten dat we begin dit jaar goed op schema lagen, maar gezien de sloop van diverse woningen en het hele versterkingsprogramma, zou het kunnen dat deze medelanders in de “verdrukking” zouden kunnen komen, en dat is iets wat we beslist niet willen. Hoe staat het hiermee.

Reactie burgemeester Rodenboog: Aan de taakstelling wordt nu voldaan. Een aantal gemeenten staat echter nu in de min. Provincie heeft aangekondigd dat ze in gaan grijpen als huisvesting statushouders niet lukt. Door sloop e.d. komt er wel op de Woningcoöperaties. De aantallen die we moeten invullen lopen op, ook in de provincie Groningen. Dit blijft soms lastig. Mogelijk zal er ook gekeken worden naar particuliere woningen hiervoor beschikbaar te krijgen. College B&W doet haar uiterste best hiervoor.

Onderwerp Werk en inkomen.
Ook in dit gedeelte gaat het over het aardbevingsdossier. Het gaat dan over de inzet van lokale en regionale ondernemers/bedrijven. Zij moeten meer betrokken worden bij herstel mijnbouwschade en het versterkingsprogramma. Dit opschrijven gaat makkelijker dan de uitvoering. Het blijkt namelijk dat uit andere delen van het land bouwbedrijven hier een tuinhuisje of container neerzetten en daarmee claimen dat ook zij lokale ondernemers zijn……Voorzitter, dit moeten wij en met name het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) niet steunen ! Regionale en lokale ondernemers hebben geld en energie gestoken in vakbekwaamheid, certificering en gereedschap en gaan dus voor. Door en voor de regio heet dat! En nu we het toch over het CVW hebben. Met betrekking tot de afwikkeling van schades valt véél te zeggen.
Stop met het maken van stapels dure rapporten. Ga direct met de mensen in overleg, liefst met de eigen aannemer aan dezelfde tafel en regel de afhandeling van mijnbouwschade zoals het hoort, namelijk ruimhartig en snel!

Reactie burgemeester Rodenboog: Toezegging dat in de middelen ook in het kader van verduurzaming wordt gekeken. Bij het CVW keer op keer benadrukken dat dit door de Regio moet worden ingevuld. Steeds brengen we dit voor het voetlicht, aldus burgemeester Rodenboog.

Kunst en Cultuur recreatie en toerisme.
We hebben begrepen dat de Top van Groningen plannen heeft voor promotie van Loppersum door het uitbrengen van een fietsroute langs diverse bedrijven en attracties. Een prima initiatief, wat we van harte ondersteunen.

Reactie wethouder Prins: We nemen aan dat we voor het einde van dit jaar het resultaat te zien krijgen. Ook het college B&W gaat hier vanuit.

Wonen en leefbaarheid.
Bij dit punt willen we aandacht vragen voor extra promotie van onze bouwkavels in de diverse dorpen. Ook digitaal zijn hiervoor diverse mogelijkheden. In dit kader is het ook van belang om potentiële kopers te wijzen op de starterslening. Zijn hiervoor nog voldoende financiële middelen beschikbaar?

Wethouder Prins: Er is op dit moment voldoende beschikbaar. Mocht het potje leeg raken dan zal aanvulling worden gezocht. Promotie van de bouwkavels zijn we mee bezig. Het lijkt dat de belangstelling iets aantrekt.

Publiek vervoer.
Dankzij de inzet van onze collega’s bij de Provincie Groningen blijft buslijn 61, -Groningen – Middelstum bestaan voor de komende 10 jaar, en daar zijn we erg blij mee.

Milieu, duurzaamheid.
We hebben dit punt al eerder benoemd, maar willen in dit deel aandacht vragen voor twee zaken.
In de eerste plaats de teruglevering van alle opgewekte energie. Er zijn op dit moment plekken in onze gemeente waar regelmatig de stroom uitvalt doordat meer elektriciteit wordt opgewekt dan de kabel -voor teruglevering- aankan. De verwachting is dat dit in de toekomst op meerdere plaatsen zal gebeuren. Voorzitter we stellen u voor om dit met de energieleveranciers te communiceren en aan te dringen op voldoende capaciteit van de kabels zodat storingen -ook in de toekomst- worden vermeden.

In de tweede plaats willen we aandacht vragen voor windmolens. Het gaat ons hierbij niet om zogenaamde windenergieturbines en/of windmolenparken, maar om de stimulering van kleine windmolens in combinatie met zonnepanelen c.q. zonneparken.

Reactie wethouder Schollema: AEZ Hoogezand heeft kleine molens ontwikkeld. Lokaal zijn ze hierin erg betrokken. Kleinschaligheid is hij groot voorstander van! Planologisch: portefeuille wethouder Prins geeft aan dat dit nog verder moet worden uitgewerkt.

Programma 2 Financieel Kader

Leges Begraafrechten
Voorzitter we zijn blij met uw opmerking dat de leges voor begraafrechten niet meer extra zullen worden verhoogd. U schrijft dat we nu op een punt zijn gekomen dat de leges dermate hoog zijn dat verder verhoging ongewenste effecten krijgt.
Een paar jaar geleden hadden we al aangedrongen op stabilisatie van deze leges. Reden: Mensen moeten om financiële redenen niet gedwongen worden om te kiezen voor crematie.

Wethouder Slager onderschrijft onze stelling en reactie. Hij meldt dat inderdaad het aantal begrafenissen afneemt.

Nieuw beleid.
De begroting sluitend houden is een vereiste waaraan we ons moeten houden! U schrijft dat bij nieuw beleid zal worden getoetst aan de criteria O&O onontkoombaar / onuitstelbaar.” Deze uitdrukking stamt nog uit de tijd van de artikel-12 status. Wij vinden dat er wel ruimte moet zijn voor nieuw beleid.
Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie stelt dan ook voor om de uitdrukking O&O te vervangen door de letters H&H haalbaar en houdbaar.

Wethouder Slager geeft aan dat we inderdaad gelijk hebben dat de artikel 12 -status nu achter ons ligt. Besloten wordt om ons voorstel over te nemen. Dus voortaan criteria Haalbaar en Houdbaar (H&H). We krijgen hierbij ondersteuning van de fractie van het C.D.A.

Voorzitter, ten slotte.
De fractie van de ChristenUnie kan akkoord gaan met deze Kadernota 2017.
Wij wensen u, de volksvertegenwoordigers hier aan de tafel, en de ambtenaren van harte Gods zegen toe bij hun werkzaamheden voor- en in dienst van “Natuurlijk Loppersum” waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Bedankt voor uw aandacht en het meeluisteren.
Deze bijdrage was van Jan van Heerde en is hier terug te luisteren. (Even half minuutje wachten. Ik moest eerst naar het spreekgestoelte lopen......)

« Terug

Reacties op 'Raad 13 juni 2016 Algemene Beschouwingen 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.