Raad 30 mei 2016 Fusie ISD Noordoost en Fivelingo

indexdonderdag 02 juni 2016 19:22

In deze raadsvergadering zijn besluiten genomen over het liquidatieplan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordoost (agendapunt 12) Het inrichtingsplan van Werkplein Fivelingo (13) en tot slot Voorstel Kaders voor begroting van Werkplein Fivelingo. (14)

12. Fusie ISD Noordoost en Fivelingo – Liquidatieplan ISD Noordoost

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie kan hier kort over zijn. We hebben kennis genomen van de voortgang van het fusietraject Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost. (ISD) en Werkvoorzieningsschap Fivelingo. Om de voortgang verder mogelijk te maken kunnen we instemmen met het liquidatieplan van ISD-Noordoost.

13. Inrichtingsplan Werkplein Fivelingo

Voorzitter, nu we het liquidatieplan in principe hebben goedgekeurd kunnen we verder met het inrichtingsplan. Verschillende onderdelen van het Sociale Domein komen straks samen, zoals o.a. Jeugd, Uitvoering Wet Maatschappelijk Ondersteuning en Participatiebeleid. We hebben kunnen lezen dat de organisatie Werkplein Fivelingo gaat werken met een begroting van meer dan € 47 miljoen waarbij meer dan 2000 huishoudens in ons gebied zijn betrokken. Een hele verantwoordelijkheid. Ook met betrekking tot de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, al of niet met een beschutte werkplek. En die grote organisatie vereist deskundige en brede aansturing zowel financieel als beleidsmatig. In dat opzicht vinden we het een goede zaak dat de verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid bij de gemeenten blijft. Bij deze aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Fivelingo is de raad wel meer betrokken en zou dus ook beter haar controlerende rol kunnen uitoefenen. 
Vraag is wel hoe gaat de kaderstellende rol van de raden in de praktijk gaat verlopen. Een collegeregeling geeft gemeenten meer mogelijkheden te verbinden en te sturen schrijft u. Op dat punt kunnen we natuurlijk obstakels verwachten?
We mogen aannemen dat straks de wethouders van de drie gemeenten blijven opkomen voor hun eigen gemeente, maar ook natuurlijk ook de belangen bij Werkplein Fivelingo behartigen. Eerder hebben we - ook bij de laatste informatiebijeenkomst in Delfzijl - de vraag neergelegd: stel dat er over een bepaald onderwerp met één van de deelnemende gemeenten geen overeenstemming wordt bereikt, wat gebeurt er dan?
De reactie die toen gegeven is “dat gebeurt gewoon niet” vinden we wat kort door de bocht. Voorzitter de fractie van de ChristenUnie zou hier graag toch wat meer duidelijkheid over willen hebben.

Tenslotte voorzitter, We hebben kennis genomen van het inrichtingsplan Werkplein Fivelingo en wachten de definitieve versie hiervan af.
We kunnen instemmen met een samenwerking in de vorm van een openbaar lichaam met als samenwerkingstype een collegeregeling voor de te wijzigen gemeenschappelijke regeling Fivelingo in Werkplein Fivelingo.

Dank u.

Reactie verantwoordelijk wethouder Schollema: Garantie op succes is niet van te voren te melden. Wethouder Schollema gaat zijn uiterste beste doen om dit tot een succes te maken, hij is hierop aanspreekbaar.

14 Kaders voor de begroting 2017 van Werkplein Fivelingo

Voorzitter, na de behandeling van voorgaande stukken kunnen we verder met de financiële kaders voor de begroting Werkplein Fivelingo die nu voorliggen.

De fractie van de ChristenUnie heeft hiervan kennis genomen. Opvallend onderdeel is dat de taakstellende bezuiniging van 10% op de uitvoeringskosten niet in deze begroting is opgenomen. Wel zal getracht worden om hieraan te voldoen, maar bij voorbaat wordt al aangegeven dat die bezuiniging waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn en dat u dan met aanvullende voorstellen zult komen……

Een punt van zorg noemt u de tekorten op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Nu worden die opgelost met een deel van het budget voor re-integratie. Deze tekorten op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) maken het noodzakelijk dat er door de gemeenten beleidsmatig / strategische keuzes gemaakt moeten worden schrijft u.

In de informatiebijeenkomsten is dit punt al meerdere malen aan de orde geweest waarbij de scenario’s voor de toekomst zijn gepresenteerd, die ons niet hoopvol stemden. Het tij is alleen te keren doordat het Rijk de bezuinigingen op dit punt gaat verzachten of door meer gelden beschikbaar te stellen. De fractie van de ChristenUnie vind dat we dit dan ook duidelijk bij de betreffende instanties kenbaar moet maken.

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie wacht de nadere voorstellen voor de uitwerking van de begroting en meerjarenraming af en verzoekt de besturen van ISD Noordoost en Fivelingo tot dat moment geen nieuwe personele verplichtingen aan te gaan.

Dank u.

Wethouder Schollema is het volledig met ons eens dat de oplossing in Den Haag ligt !

bijdrage Jan van Heerde
vanaf hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 30 mei 2016 Fusie ISD Noordoost en Fivelingo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.