Raad 2 november 2015 Vaststelling begroting 2016, inclusief kennisname meerjarenraming

Euroswoensdag 04 november 2015 19:02

De komende 5 jaar zal de aardbeving- en versterkingsproblematiek nog veel extra inzet van onze mensen vragen. Er is door college en ambtenaren al veel extra werk verzet op dit terrein, waarvoor niet alleen bij ons maar ook bij de bevolking veel waardering bestaat. Blijkbaar is de gemeente één van de (weinige) organisaties die hierin het vertrouwen van de burger heeft weten vast te houden. Tegelijk is ook een schat aan ervaring en deskundigheid opgebouwd.....

Voorzitter, mederaadsleden, belangstellenden en luisteraars via de media.

We hebben in juni bij de kadernota kunnen zien in welke richting u als college verder wilde. Kaders zijn toen uitgezet, plannen gemaakt. Goede plannen naar ons oordeel, alleen met één nadeel : ze kosten geld. Toen was het voor de realisatie nog nodig om een greep van ruim € 350.000,00 uit de algemene reserves te doen. En dat was ons al de ChristenUnie een reden tot zorg.

Ondertussen zijn de plannen ingevuld in de begroting 2016. En gelukkig valt het mee. Er hoeft voor 2016 maar een beperkt beroep van ruim € 100.000,00 op de algemene reserves te worden gedaan. En dat stelt ons gerust. Vooral ook omdat in de loop van dit jaar de algemene  reserves door overschotten bij de 2e tussentijdse rapportage weer met meer dan € 300.000,00 zijn aangevuld.  Toch blijven er nog een paar punten liggen.

De historische dorpskernen komen door de dorpsvernieuwing weer veel beter tot hun recht. Daar zijn we blij mee maar we zien tegelijk bedreigingen van dit aanzicht. Met name bij oudere woningen lopen we het risico dat veilig en duurzaam herstel kostbaar is en opkoop en sloop daarom financieel aantrekkelijker. Hierdoor kunnen echter lelijke open plekken ontstaan in het beschermd dorpsgezicht. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om hier iets aan te doen en bv bij sloop zo nodig te verplichten tot nieuwbouw?

Andere pareltjes zijn de opgeknapte begraafplaatsen. Mee dankzij de inzet van vrijwilligers is de opknapbeurt voor de begraafplaatsen een groot succes geworden. Doel van de operatie was eveneens om hiermee de beheerskosten en het onderhoud terug te brengen. Op grond daarvan hadden we verwacht dat de begrote kosten voor 2015 en in ieder geval voor 2016 lager zouden worden geraamd in vergelijking met 2011. We constateren echter een voortdurende stijging. Wat is daarvan de oorzaak en wanneer kunnen we de beoogde daling van de kosten tegemoet zien?

Tegelijk zien we de begraafrechten als enige heffing nog met een extra percentage van 2,5 % stijgen.  De ChristenUnie is van mening dat het tijd wordt ook deze extra verhoging tegen het licht te houden. Met name omdat we tegelijk constateren dat ondanks of misschien wel  mee door de extra verhoging de opbrengsten aan begraafrechten teruglopen. Prijzen we onszelf niet uit de markt doordat de kosten ten opzicht van cremeren en particuliere begraafplaatsen te veel stijgen. Mocht deze ontwikkeling zo blijven dan stellen we voor om in 2017 de extra verhoging te heroverwegen.

Ook op het sociaal domein zien we dat de gemeente beter grip krijgt op de vorig jaar begonnen decentralisaties. Een betere  inschatting van vraag en aanbod dankzij eigen ervaring lijkt mogelijk. Gezamenlijke aanbesteding kan strakker. Soms gaat er echter blijkbaar iets mis. We lazen in het Dagblad van het Noorden (DvhN) dat de rechter  Noorderbrug in het gelijk heeft gesteld..  De eis  van  de NO Groninger gemeenten dat geen pgb-zorg (persoonsgebonden budget) mag worden aangeboden bij een gelijktijdige contract voor zorg in natura,  is hierbij afgewezen. Omdat we als ChristenUnie waarde hechten aan die vrije pgb keus hebben we hierover de volgende vragen:

Speelt dit ook in Loppersum? En zo ja:  Wat was de reden  om deze eis te stellen?

Vormde deze eis een voorwaarde voor selectie van de aanbieders?

Is dit aanleiding geweest om met bepaalde aanbieders geen contract aan te gaan?

Welke consequenties heeft de uitspraak van de rechter voor de aanbesteding van 2016 en dus mogelijk voor deze begroting?

De komende 5 jaar zal de aardbevings-  en versterkingsproblematiek nog veel extra inzet van onze mensen vragen. Er is door college en ambtenaren al veel extra werk verzet  op dit terrein, waarvoor niet alleen bij ons maar ook bij de bevolking veel waardering bestaat.  Blijkbaar is de gemeente één van de (weinige) organisaties die hierin het vertrouwen van de burger heeft weten vast te houden.  Tegelijk is ook een schat aan ervaring en deskundigheid opgebouwd. Het lijkt daarom een goede zaak dat we als gemeente ook een duidelijke regierol houden in de uitvoering van het herstelplan van de National Coördinator Groningen (NCG) heer Hans Alders. Natuurlijk zal dit gepaard moeten gaan met de nodige extra  menskracht en financiële ruimte.

Zondag zag ik in het DvhN een foto van de basisschool leerlingen in het aardbevingsgebied in Pakistan die vanwege aardbevingsdreiging buiten les kregen. Zo`n foto leert je je eigen problemen te relativeren en weer in het juiste perspectief te zien. En tegelijk je zegeningen hier te tellen. U mag als College hier in Loppersum weer aan de slag met nieuwe plannen. Zodat ook Loppersum een goede en veilige woonplek blijft ook voor leerlingen. We wensen u ook voor het komende jaar hierbij Gods zegen  toe. Dank u wel.

Bijdrage van Bé Prins is hier terug te luisteren, evenals de reactie van het college.

« Terug

Reacties op 'Raad 2 november 2015 Vaststelling begroting 2016, inclusief kennisname meerjarenraming'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden