Raad 27 oktober 2015 IVAK 2015-01 en de begroting 2016

Delfzijlnhdinsdag 27 oktober 2015 21:01

Bespreking van de begrotingswijzing voor dit jaar en de begroting voor 2016.
Voor de volledigheid, ook omdat wij wel allemaal weten dat het IVAK blijft bestaan. De visie zoals genoemd in het strategiedocument luidt, ik citeer: “Het IVAK enthousiasmeert zoveel mogelijk mensen voor kunst en cultuur, en bevordert het culturele en maatschappelijke leefklimaat in Noordoost Groningen.”

Agendapunt 11. Voorstel Begrotingswijziging 2015 IVAK

Voor de zomervakantie, in de raadsvergadering van 29 juni 2015 hebben we het strategiedocument IVAK vastgesteld. Hierin werd ook een doorkijk gegeven naar de financiële gevolgen van de transitie van de cultuurfabriek voor dit jaar en voor 2016.

Deze begrotingswijziging komt voor de ChristenUnie dan ook niet als een verrassing. Uit de stukken hebben we kunnen opmaken dat de cijfers omtrent leerlingenaantallen niet actueel zijn. Daarin zou deze maand meer duidelijkheid moeten komen. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom bij deze begrotingswijziging het cijfer 01 aan het jaartal is toegevoegd….. Met andere woorden moeten we over heel 2015 nogmaals een substantieel bedrag overmaken?
(Wethouder Rudi Slager antwoord dat hier nog geen zekerheid over is, er kan dit jaar dus een 2015-02 volgen)
Voorzitter, gezien de afspraken die zijn gemaakt binnen deze Gemeenschappelijke Regeling kunnen we akkoord gaan met de begrotingswijziging 2015 van het IVAK.
Uw zienswijze inzake een verhoging bevoorschotting ondersteunen we.

Agendapunt 12. Voorstel Begroting 2016 IVAK

Voorzitter, de ChristenUnie kan instemmen met de begroting 2016 voor de cultuurfabriek IVAK.
Immers we zitten nu volop in de transitiefase waarin geen weg terug is. Wat we overigens ook niet willen! Er moeten dit jaar en volgend jaar nog wel knopen worden doorgehakt. Denk hierbij aan het monumentale gebouw aan het Abel Tasmanplein, wat inmiddels is verkocht. Voor het geven van lessen moet men nu op zoek naar andere gelegenheden. Bij de behandeling van het Strategiedocument in juni hebben we de overweging meegegeven om lessen en werkzaamheden over te hevelen naar het Theater & Congrescentrum De Molenberg. Misschien is er ook plaats in leegstaande schoollokalen. We zijn overigens van mening dat je ook een “nee” zou moeten durven verkopen, bijvoorbeeld als er voor een specifieke kunstopleiding of muziekinstrument te weinig leerlingen hebben aangemeld.
Het zijn moeilijke tijden ook in financieel opzicht voor het IVAK. We wensen iedereen die bij deze operatie betrokken is sterkte toe en vertrouwen erop dat de visie,  verwoord in het strategiedocument, vastgehouden kan worden.
Voor de volledigheid, ook omdat wij allemaal weten dat het IVAK blijft bestaan. De visie zoals genoemd in het strategiedocument luidt, ik citeer: “Het IVAK enthousiasmeert zoveel mogelijk mensen voor kunst en cultuur, en bevordert het culturele en maatschappelijke leefklimaat in Noordoost Groningen.”

(Wethouder Rudi Slager antwoord dat het gebouw Abel Tasmanplein is verkocht. Op  15-122015 staat de overdracht gepland. Op korte termijn moet er dus vervangende lesruimte komen. Suggestie leegstaande school kan lastig worden als het gaat om een oude school, waar de elektriciteit is afgesloten. Er extra kosten gemaakt moeten worden om het lokaal geschikt te maken. En toch zullen we daar in sommige situaties tijdelijk voor moeten kiezen. In de “Molenberg” activiteiten naar toe verplaatsen, bijvoorbeeld balletles, dan is er een aparte vloer nodig. Al met al er is toch tijd voor nodig. Voor wat betreft het "nee" verkopen kan hij zich vinden. Soms moet je ook commercieel zijn!)

Bijdrage van Jan van Heerde is hier ook terug te luisteren:
Begrotingswijziging 2015
Begroting voor 2016
Informatie over de Cultuurfabriek IVAK vindt u hier.

« Terug

Reacties op 'Raad 27 oktober 2015 IVAK 2015-01 en de begroting 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden