Raad 8 juni 2015 Algemene beschouwingen Kadernota 2016

IMG_6537dinsdag 09 juni 2015 19:18

Over de woningbouw in onze gemeente maken we ons grote zorgen.
Door aardbevingsschade zijn er gestutte huizen in onze dorpen en zelfs lege plekken waar eens huizen stonden........ Dat nodigt niet uit om hier te komen wonen. We zouden het een goede zaak vinden als hier snel oplossingen voor worden gevonden. Nam neem je verantwoordelijk!

Algemeen:
Voorzitter, aanwezigen en de mensen die meeluisteren via Internet.
De kadernota die nu voorligt geeft aan wat de doelstellingen zijn op basis van het coalitieakkoord, en hoe we die willen bereiken in het komende jaar 2016.

U heeft de programma indeling opnieuw aangepast.
Daarbij stelt u de burger centraal. U wilt aansluiten bij wat hij doet, waar en onder welke omstandigheden. Een prima uitgangspunt vinden we. Immers wij zitten hier als volksvertegenwoordigers.

Inhoudelijk:
De fractie van de ChristenUnie heeft zich ten aanzien van de herindeling altijd  uitgesproken voor zelfstandig blijven onder het motto: zelfstandig waar het kan, samenwerken waar het moet. Op dit moment ziet het er naar uit dat we voorlopig zelfstandig zullen blijven. Kijken we naar de bestaande vormen van samenwerken, zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regelingen (GR), dan zouden we de besluitvorming graag democratischer zien. Daarnaast worden de door de gemeenten opgelegde bezuinigingen door de GR niet altijd serieus genomen.
In dit kader vragen we het college dan ook te kijken naar andere mogelijkheden van samenwerken. Als voorbeeld denken we daarbij aan het “Drechtstedenmodel”. Zie de bijdragen in “Binnenlands bestuur” en “VNG-magazine.”

Voorzitter, elke raadsvergadering worden we door u bijgepraat over de zaken rond de gaswinning en de gevolgen ervan. We rekenen erop dat u dit ook blijft doen en daarnaast beschikbaar blijft en inzet voor onze burgers op een manier zoals u tot nu toe heeft gedaan.

We ondersteunen uw uitgangspunt van een structureel sluitende begroting. maar vragen wel uw ondersteuning voor plannen met betrekking tot duurzaamheid, milieu en energiebesparende maatregelen. Energietransitie is hierbij het sleutelwoord.

We willen u complimenteren met de start van de nieuwe website en de app Gemeente Loppersum. Verder is de gemeente goed bezig met social media!
Burgers blijven zo op een gemakkelijke manier op de hoogte van het reilen en zeilen in onze gemeente.
In dit kader, bevorder die burgernabijheid door op de juiste manier te communiceren en bereikbaar te zijn, zowel via de website, advertenties, als ook door het toesturen van specifieke informatie aan de doelgroep. Iedere burger moet mee kunnen doen in onze samenleving. Hierbij moet ieder zijn verantwoordelijkheid nemen. De burger zelf, maar ook sien noaber en de burgerlijke en/of kerkelijke gemeente.

Bestaande armoede moet worden teruggedrongen, en door preventie en voorlichting worden voorkómen. Een betere doorverwijzing op de website rond dit onderwerp vinden we erg belangrijk. Zoekwoorden zoals “Armoede” “Voedselbank” “Uitkering” leveren nog geen uitnodiging op om te komen praten…....
(bijvoorbeeld digitale afspraak maken of koppeling met contactformulier, maar dat hoort meer bij uitvoering)

Ook hier -in deze raad- willen we onze bezorgdheid uitspreken over de uitvoering van de PGB. We vertrouwen erop dat u bij probleemsituaties letterlijk de helpende hand zult bieden. Ga ook op zoek naar bevordering van de werkgelegenheid waarbij speciale aandacht voor nieuwe vormen van beschut werk.

Zaken door burgers opgepakt, bijvoorbeeld groenonderhoud -ten voordele van de gemeente- zouden financieel ten goede kunnen komen aan het dorpenbudget.

Goed onderwijs en onderwijshuisvesting is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig op school voelen. Dat geldt ook voor de weg ernaar toe. Onderwijshuisvesting op basis van keuze ouders moet blijven.

Over de woningbouw in onze gemeente maken we ons grote zorgen. Er zijn wel sloopplannen van Woningstichting Wierden en Borgen, maar geen nieuwbouw projecten in onze gemeente. Is hier wel regelmatig overleg over?
Graag zien we ook meer promotie voor de beschikbare kavels.
Door aardbevingsschade zijn er gestutte huizen in onze dorpen en zelfs lege plekken waar eens huizen stonden…. Dat nodigt niet uit om hier te komen wonen.
We zouden het een goede zaak vinden als hier snel oplossingen voor worden gevonden. Nam neem je verantwoordelijk.  

Ook willen we hier andere positieve zaken benoemen.

          

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van een sporthal, supermarkt en bouwmarkt. We zijn ook blij met de herinrichting en renovatie in de andere dorpen. Vooral mee doorgaan.

Onder het kopje “Financieel kader” wordt gesproken over de belastingopbrengsten. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een trendmatige verhoging van 2,5%
Blijft dit percentage gehandhaafd, gezien de dalende inflatie?

Voorzitter, ten slotte.
De fractie van de ChristenUnie kan akkoord gaan met deze Kadernota 2016.
Wij wensen u, de wethouders, de ambtenaren en onszelf als Raad, van harte Gods zegen toe bij de uitvoering van de plannen. Zodat het goed wonen, werken en recreëren blijft in “Natuurlijk Loppersum”.

Bedankt voor uw aandacht en het meeluisteren.

-----------

2e termijn:

We willen het college bedanken voor de beantwoording. Er zijn voor de fractie van de ChristenUnie geen vragen meer blijven liggen. We willen nog wel een opmerking maken over de herindeling. Er zijn inderdaad nu een aantal mogelijkheden. Zoals we hebben genoemd het Drechtstedenmodel. Het Drechtstedenmodel is een mogelijkheid om elkaar vast te houden zonder elkaar vast te pinnen. Meer dingen gezamenlijk oppakken, democratisch dus. Maar ook de zaken die je in eigen huis wilt houden om die te blijven doen. Juist als groeimodel lijkt ons dit heel geschikt en de moeite zeker waard om te onderzoeken.
Tis iets nieuws en naar wij hopen overbruggend.

Dank u wel.

Deze bijdragen van Jan van Heerde zijn hier terug te luisteren vanaf 25:10 ev

« Terug

Reacties op 'Raad 8 juni 2015 Algemene beschouwingen Kadernota 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.