ChristenUnie Loppersum:'We blijven kiezen voor de zelfstandig blijven en bestuurlijk samenwerken"

Kombord Loppersum (2)dinsdag 31 maart 2015 20:03

De ChristenUnie vindt DAL in alle varianten onaanvaardbaar vanwege het te grote gewicht van het stedelijk gebied.

Voorzitter, in het raadsvoorstel trekt u in punt 3 terecht de conclusie dat de resultaten van de verkenning van herindeling onvoldoende overtuigend is om voor de G7 variant te kiezen. Wij delen u conclusie van harte, voor de ChristenUnie in Loppersum is het zelfs reden om op dit moment niet alleen de G7 variant, maar ook de andere varianten af te wijzen. We blijven kiezen voor de zelfstandig blijven en bestuurlijk samenwerken.

1. DAL is voor ons onaanvaardbaar vanwege de te sterke invloed van het stedelijk gebied Appingedam/delfzijl.
2. Bij G7 en DEAL is de bestuurlijk dikkere vuist ons niet dik en passend genoeg voor de verschillende gebiedsopgaven.
3. De eerste overheid komt op 4 tot 7 keer zo grote afstand te staan van de burger en van de dorpen.
4. en de herindeling brengt ons niet de beloofde lastenverlichting maar zal bij gelijkblijvende voorzieningen 30 to 50 % hogere gemeentelijke lasten tot gevolg hebben.

Dat zullen we hierna toelichten:

Dal
Voor ons blijven de DAL varianten onaanvaardbaar vanwege de te grote stedelijke en industriële inbreng t.o.v. het landelijk agrarisch platteland. De drang tot sterke concentratie van voorzieningen in stedelijk gebied ten koste van goede spreiding over het platteland is ons dan te groot.

Bestuurskracht.
Weliswaar kun je in een grotere gemeente een grotere bestuurlijke vuist maken. Maar lang niet alle problemen hebben een schaalgrootte die past bij de opgave van dit gebied. Door samenwerking met verschillende zelfstandige gemeenten met dezelfde gebiedsopgave is deze schaalgrootte wel steeds te vinden. U geeft zelf ook aan op blz. 7 dat voor sommige opgaven ook de G7 (en dus zeker DEAL) niet altijd groot genoeg is en trekt als conclusie: groter is in ieder geval niet altijd beter.
Denk hierbij bv aan de gaswinning waarvoor we moeten blijven samenwerken met andere gemeenten.
Maar evengoed aan de horeca regeling voor de dorpshuizen. Daarbij was G7 en Deal juist te groot voor een uniforme regeling en kozen we duidelijk voor de Lopster variant.

Overheidsnabijheid.
De gemeente Loppersum heeft nog een schaalgrootte waarbij je je bestuurders en ambtenaren nog redelijk kent. Dat geeft korte lijnen, lage drempels en daardoor ook een grotere betrokkenheid van de burger bij het bestuur. Dat maakt de overheid benaderbaar en bereikbaar en dat willen we graag zo houden. Een schaalvergroting maakt deze afstand 4 of 7 keer zo groot ongeveer.
Het college zelf kan hier nog wel met 17 kernen regelmatig overleggen, maar met meer dan honderd dorpen wordt dat een probleem.
15 raadsleden en 17 kernen, gemiddeld nog 1 per kern.
De 3 transities hadden juist als reden dat de gemeente zijn burger nog kende en dus beter maatwerk kan leveren. Hoe wordt dat als de gemeente 7 x zo groot wordt
Natuurlijk zijn hiervoor maatregelen te nemen om die afstand weer te verkleinen, maar waarom zouden we die kunstmatig creëren als we die door zelfstandig te blijven al hebben.

Financiën.

90 % van onze inkomsten van de gemeente komt bij benadering uit het gemeentefonds en ongeveer 10 % bestaat uit gemeentelijke gemeentelijke belastingen en andere lasten voor de burgers.
Bij vorming van de G7 zal de uitkering uit het gemeentefonds met iets meer dan 5% afnemen. Dit betekent een teruggang van 90% naar ongeveer 85%. Willen we de voorzieningen handhaven en dus evenveel blijven uitgeven dan voorheen de gemeenten samen, dan zal de bijdrage van de burgers van 10% naar 15% moeten een verhoging van ongeveer 50% van de gezamenlijke lasten voor de burger.
Dit is voor ons onaanvaardbaar.
De enige andere oplossing is dat je 5% bezuinigt op je uitgaven, maar ook dit gaat uiteindelijk ten koste van de voorzieningen in de gemeente. Ik citeer uit het verkenningsrapport G7 over lastendruk:
“Uit COELO onderzoek blijkt echter dat gemeentelijke herindelingen in het verleden niet hebben geleid tot lagere uitgaven.”
En voor alle duidelijkheid: in dit rapport over lastendruk is met de teruggang in uitkering uit het gemeentefonds geen rekening gehouden.
Voor de DEAL variant is dit weliswaar minder en is het percentage daling weliswaar lager maar nog ruim boven de 3,0% hetgeen dus een lastenverzwaring/teruggang van voorzieningen voor de burger van ongeveer 30% oplevert. Ook dit lijkt ons te veel.

Voorzitter we gaan afronden:

De ChristenUnie vindt DAL in alle varianten onaanvaardbaar vanwege het te grote gewicht van het stedelijk gebied.

Maar ook G7 en DEAL zijn niet gewenst omdat:

De bestuurkracht weliswaar toeneemt maar niet altijd voldoende past bij de gebiedsopgave. Dtt kan beter via samenwerking zoals bv. bij de gaswinning gebeurt.

De overheid veel verder van de burger komt te staan, en de burger dus minder betrokken raakt en meer een nummer wordt.

Maar vooral ook omdat het leidt tot een grote lastenverzwaring voor de burger van 30% - 50 % bij een gelijk voorzieningenniveau.

Voorzitter we conformeren ons graag aan de conclusie van de raad in 2012: ik citeer uw stuk:
“In het kader van de evaluatie van bestuurlijke samenwerking heeft de raad in 2012 geconcludeerd een voorkeur te hebben voortzetting van de bestuurlijke samenwerking in DEAL-verband, herindeling niet principieel af te wijzen, maar er geen urgente aanleiding voor te zien.”
Een conclusie die toen genomen werd in een situatie waarin door een deel van de raad verwacht werd dat herindeling goedkoper zou uitvallen dan verder samenwerken.
De gedane onderzoeken hebben aangetoond dat herindelen echter veel duurder is dan goed samenwerken als zelfstandige gemeenten. We blijven bij ons standpunt van 2012 en we hopen van harte dat de rest van de raad dit ook doet.

We stemmen daarom tegen dit voorstel.

bijdrage Bé Prins.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Loppersum:'We blijven kiezen voor de zelfstandig blijven en bestuurlijk samenwerken"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.