Standpunt (Zienswijze) ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020-2021

IMG_8814b.jpgwoensdag 15 juli 2020 13:20

"De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten!!"

In een memo van het college B&W van Gemeente Loppersum wordt de zienswijze gemeld op het vaststellingsbesluit Groninger gasveld 2020-2021. Ik citeer "Over de afbouw van de gaswinning zijn – in grote lijnen – weinig opmerkingen te maken. De minister (min. - Wiebes) bouwt de gaswinning bovendien sneller af dan eerder gepland. Bij het besluit moet de minister echter ook afwegen wat de gevolgen van de gaswinning zijn. Die gevolgen grijpen nog diep in op onze samenleving en vormen daarom de kern van de zienswijze.

De TCMG (De TCMG -Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade- is per 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geworden) heeft de schadeafhandeling momenteel redelijk onder controle, maar er zijn nog genoeg kanttekeningen te plaatsen. Wat de versterking betreft loopt het nog een stuk minder. Al zijn er voorzichtige signalen dat het langzaam maar zeker beter gaat, tot concrete resultaten heeft het tot nu toe te weinig geleid. De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten.

Daarnaast wijzen wij de minister er andermaal op dat de gevolgen van de gaswinning een diepe impact hebben op onze inwoners en leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Dit moet hij eveneens meewegen in zijn besluit, maar hij trekt daar naar onze mening nog onvoldoende conclusies uit.

De memo over de zienswijze en de zienswijze zelf vindt u in de documenten hieronder.

In de zienswijze Gemeente Loppersum worden een aantal " 33! (pijn)punten" benoemd.
De zin begint met de opmerking -WIJ VINDEN DAT U...:

 1. Veiligheidsbeleid. Zo spoedig mogelijk de termijnen (wanneer in beeld en wanneer weggenomen) voor uw risicobeleid moet vaststellen.
 2. Meet- en regelprotocol. In ieder geval voor deze situaties voorwaarden aan NAM moet opleggen ter beperking van productiefluctuaties.
 3. de voorwaarden en mogelijkheden voor het benutten van de ondergrondse gasopslag Norg dient te onderzoeken, die dergelijke productiefluctuaties kunnen voorkomen.
 4. Tempo afbouw vraag.
 5. de gaswinning voor het gasjaar 2020 – 2021 zeker niet hoger mag worden dan 9,3 mld m3 vanwege de gewekte verwachtingen en de negatieve impact die een verhoging zal hebben;
 6. u zich op navolgbare wijze tot het uiterste moet inspannen om voor de back-up functie na 2022 het Groningenveld te ontzien;
 7. eventuele tegenslagen als gevolg van de coronacrisis niet mogen leiden tot een hogere winning dan 9,3 mld m3 en vertraging van de beëindiging per 2022;
 8. u in uw vaststellingsbesluit moet aangeven wanneer beëindiging van de winning en sluiting van het Groningenveld zal plaatsvinden; u in het vaststellingsbesluit moet aangeven dat u vervolgstappen zet om de productieclusters juridisch en daadwerkelijk te (laten) sluiten en bij sluitingsplannen de regio betrekt;
 9. u moet zorgen voor een adequate en transparante monitoring na sluiting van het veld.
 10. Tempo versterking gebouwen. U in de opdrachtverlening richting NCG door de minister van BZK sterk moet aandringen op meer snelheid in het proces om te komen tot versterkingsadviezen en een betere aansturing op deadlines richting de bureaus;
 11. hiervoor een adequaat mandaat van de NCG noodzakelijk is;
 12. het tot uitvoering brengen van versterkingsmaatregelen moet worden versneld en dat de NCG hier adequaat voor wordt ingericht;
 13. u in uw vaststellingsbesluit de gemeenten inzake de versterkingsoperatie geen verantwoordelijkheden toe moet dichten die zij feitelijk niet hebben;
 14. u ervoor moet zorgen dat de gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om daadwerkelijk te sturen op de versterking en een volwaardige opdrachtgeversrol kunnen innemen.
 15. de verrijking van de adressenlijst van de HRA2020 door IMG, NCG en gemeenten op korte termijn moet plaatsvinden, waarbij ook de adressen met veel schade en acuut onveilige situaties worden toegevoegd, opdat de meest risicovolle gebouwen in beeld zijn.
 16. Tempo van versterking onvoldoende. In uw vaststellingsbesluit moet meewegen dat de planning voor opnames en beoordelingen voor 2020 zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden, zoals dat eveneens geld voor de adressen in de uitvoeringsfase;
 17. vanuit de verantwoordelijkheid die u draagt voor de veiligheid, zorg moet dragen voor een adequaat proces voor opname, beoordeling en uitvoering.
 18. Tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. Het beoordelingskader niet voortdurend gewijzigd moet worden, ondanks dat dit vanuit technisch oogpunt mogelijk is, omdat onze inwoners recht hebben op een sneller en voorspelbaarder proces van versterking en de gewekte verwachtingen verzilverd moeten worden;
 19. u dit aspect nadrukkelijk moet opnemen in uw vaststellingsbesluit.
 20. gelet op de maatschappelijke ontwrichting in het komende gasjaar niet méér mag laten winnen dan 9,3 mld m3 bij een jaar met een gemiddeld temperatuurprofiel;
 21. de effecten van gaswinning op maatschappelijke ontwrichting in overleg met de regio voortdurend moet monitoren en moet voorzien in daadwerkelijk effectieve maatregelen, zoals effectieve schade-afhandeling, versterking en het oplossen van gezondheidsproblemen.
 22. Grondrechten. Gelet op de langdurige en structurele schending van grondrechten van inwoners in Groningen het winningsniveau voor 2020-2021 niet hoger mag vaststellen dan 9,3 mld m3
 23. zich moet inspannen om de gaswinning lager vast te stellen;
 24. de oorzaken van grondrechtenschendingen daadwerkelijk moet bestrijden door onder andere uitvoering te geven aan onze punten genoemd in hoofdstuk versterken en hoofdstuk schade;
 25. inwoners financieel moet compenseren als u hier niet aan voldoet of kunt voldoen.
 26. Schade-afhandeling. Als systeemverantwoordelijke voor de schadeafhandeling het IMG in staat moet stellen om schademeldingen tijdig af te handelen en, indien het ING daar niet in slaagt, uw verantwoordelijkheid hierin neemt;
 27. de toenemende afhandelingstermijnen mee moet wegen in uw besluit;
 28. opnieuw moet overwegen juridisch onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar schade-afhandeling;
 29. moet zorgen voor een rechtvaardige en gelijkwaardige schade-afhandeling voor inwoners die zowel on de werking van het Groningenveld wonen als onder de werking van andere mijnbouwactiviteiten door ook voor hen het wettelijk bewijsvermoeden te hanteren;
 30. erop toe moet zien dat de regeling immateriële schadevergoeding van het IMG de bewoner daadwerkelijk ontzorgt en niet nog meer procedure(leed) veroorzaakt.
 31. HRA en onderzoeken; de Mijnbouwwet moet aanpassen met betrekking tot de advisering door TNO over de operationele strategieën;
 32. snel onderzoek moet verrichten naar de verschillen in de door NAM en KNMI berekende maximale PGA-waarden;
 33. de verdeling van maximale magnitude zo spoedig mogelijk moet worden herzien in het seismologisch model."

Deze bijdrage is van Jan van Heerde.
Reageren mag ook via mijn email

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20200714 Memo aan de raad ontwerp-vaststellingsbesluit 2020-2021.doc80,5 kBapplication/msworddownload
20200714 Zienswijze gemeente Loppersum ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021.pdf9,4 MBapplication/pdfdownload

« Terug