Raadsvergadering 29 juni 2020 Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerdinsdag 30 juni 2020 11:01

Daarnaast hebben we geconstateerd dat meer inwoners aanspraak hebben gemaakt op de gemeentelijke financiële regelingen. Helaas houdt dit geen gelijke tred met het budget wat het Rijk beschikbaar heeft gesteld, en dat baart onze grote zorgen. We moeten er alles aan doen om dit in Den Haag te laten landen. Dit-kan-zo-niet-langer! “Trap af” is te doen, maar dan wel met armleuningen!

Voor ons liggen de jaarstukken over 2019 van Werkplein Fivelingo.
We hebben kunnen lezen dat een aantal doelstellingen niet zijn gehaald. Verder zijn een aantal uitgaven drastisch gestegen, maar daar zijn plausibele verklaringen voor, die duidelijk worden benoemd. Verder zijn er forse stappen gezet om alles “in control” te krijgen. De eerste resultaten stemmen ons positief. De fractie van de ChristenUnie is dankbaar dat de directie en medewerkers van Werkplein Fivelingo zich ook in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de medemens en met name voor de mensen met een arbeidsbeperking. Ook zij hebben een productieve bijdrage geleverd aan de maatschappij. 

Daarnaast hebben we geconstateerd dat meer inwoners aanspraak hebben gemaakt op de gemeentelijke financiële regelingen. Helaas houdt dit geen gelijke tred met het budget wat het Rijk beschikbaar heeft gesteld, en dat baart onze grote zorgen. Ook in de komende jaren lijkt dit te gaan gebeuren. We moeten er alles aan doen -ook digitaal- om dit in Den Haag te laten landen. Dit-kan-zo-niet-langer! “Trap af” is te doen, maar dan wel met armleuningen! (wethouder Schollema: "liever strap op, met leuningen") De ChristenUnie is tevreden over het inhoudelijke en financiële resultaat over 2019 en neemt kennis van de jaarrekening en jaarverslag 2019.

Voorzitter, om “in control” te komen, kun je niet op je handen blijven zitten, maar moeten de handen uit de mouwen en de mouwen opgestroopt! Afspraken maken, en stappen zetten.
Een voorbeeld hiervan kregen we vorige week maandag te zien en te horen tijdens de  infoavond van het Werkplein Fivelingo. Interim directeur dhr. Van Westerveld en manager arbeidsparticipatie dhr. Bulterman verzorgden een presentatie over de werkwijze en stand van zaken met betrekking tot Werkplein Fivelingo onder het motto “Keep calm en maak de basis op orde.”

Dhr. Westerveld gaf een inkijk in de procesgang waarbij strakke regels worden gehanteerd. Uitkomsten moeten helder zijn om verrassingen in de toekomst te voorkomen. Van iedereen wordt 100% medewerking verwacht en uit zijn enthousiasme was te horen dat dit zeker gaat lukken.
We mogen blij zijn dat er -met deze beide heren in huis- nu wordt doorgepakt en dat er een duidelijk opgaande lijn is te constateren.
Van beide heren hebben we gehoord dat het contact met het personeel essentieel is om je doelen te realiseren. En dat geldt ook voor de klanten. Dhr. Bulterman ging verder in op het plan “meer mensen aan het werk”. Hij gaf een inkijkje in de contacten met de bedrijven die op basis van vertrouwen worden opgebouwd en uitgebreid.

Belangrijk is -in de eerste plaats- het in kaart brengen en het bijhouden van de klantenbestanden. En in de tweede plaats de begeleiding van klanten naar, maar ook in en met de bedrijven. Een begeleiding die passend is bij de klant. Soms een uitgebreide opleiding, maar ook vaker een korte cursus om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan voor de baan die bij de klant past.
Mooi voorbeeld is dat er voor statushouders een speciaal taalprogramma is opgezet. Dit biedt veel meer mogelijkheden dan de inburgeringscursus waarbij de taalvaardigheid maar een klein onderdeel vormt. Ook hier zien we positieve resultaten. 
We hebben ook kunnen constateren dat de zorg voor het personeel in deze coronaperiode, ruime aandacht krijgt. Optimale veiligheid staat voorop, en dat vinden we een goede zaak.

De fractie van de ChristenUnie heeft ook de zorgen gehoord die bij beide heren leven. Met name als deze crisis langer gaat duren. Voor mensen met tijdelijke- en flexcontracten wordt het echt een probleem. En natuurlijk ja, de financiën. Wordt er voldoende gecompenseerd voor de extra kosten die worden gemaakt? Beloftes zijn er gedaan maar……de zorgen blijven! De verwachting is dat de septembercirculaire hier meer duidelijkheid over gaat geven?

Voorzitter, nog een korte vraag. Is er al zicht op een nieuwe huurovereenkomst met de doorstarter van Biopack?

Tenslotte:

  • We hebben kennis genomen van het plan van aanpak De basis op orde van Werkplein Fivelingo. (agendapunt 13)
  • We hebben kennis genomen van de gewijzigde dienstverleningsovereenkomst 2020 Werkplein Fivelingo en wensen geen zienswijze in te dienen.
  • We stemmen in met de gewijzigde begroting 2020 van Werkplein Fivelingo en dienen ook hier geen zienswijze in.

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de reactie van de wethouder is hier terug te zien en te luisteren, vanaf ongeveer 1:44:30

« Terug