Raad 24 september 2018 Ontwerpbegroting 2019 Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerdinsdag 25 september 2018 13:43

We kunnen instemmen met de ontwerpbegroting, maar willen wel voor het einde van het jaar zien -in een begrotingswijziging- dat er een efficiency slag is gemaakt. En dat de overige punten in de zienswijze worden uitgevoerd.

Evenals u begrijpen we de situatie die nu aan de orde is bij de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkplein Fivelingo.
In de raadsvergadering van 25 september 2017 is ook al gesproken over de financiële situatie, bij de behandeling van de begroting voor dit jaar 2018.

We hebben toen opgemerkt en dat geldt nu weer: “De fractie van de ChristenUnie blijft bezorgd. Een zeer onzekere toekomst voor wat betreft de financiën. Dalende rijksbudgetten en geen of weinig zicht op een goede verbetering van de inkomsten. Maatregelen en monitoring zijn en blijven nodig. Terecht noemt u dat er nu -na de ingrijpende fusie- gekeken moet worden naar verhoging van de efficiency.”

In de onderliggende stukken hebben we kunnen lezen dat er aan dit plan -verhoging van efficiency- wordt gewerkt en ik citeer: “naar verwachting wordt dit plan eind 2018 opgeleverd.
De effecten van deze maatregelen worden meegenomen in de begrotingswijziging 2019 van Werkplein” einde citaat.

Mevrouw de voorzitter, we gaan ervan uit dat de toezeggingen die zijn gedaan door Werkplein gestand worden gedaan! We kunnen dan ook instemmen met de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van GR Werkplein Fivelingo, inclusief de zienswijze.
Dank u wel.

De zienswijze die naar GR Werkplein Fivelingo is gestuurd:
In de raadsvergadering van 24 september 2018 hebben wij de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Werkplein Fivelingo behandeld. Wij hebben besloten om vooralsnog in te stemmen met de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Deze instemming heeft heel nadrukkelijk een procesmatig karakter. Wij begrijpen dat het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 vertraging heeft opgelopen en dat u bij de Provincie uitstel heeft gevraagd en gekregen voor het indienen van de begroting 2019 tot 1 oktober 2018. Om dit binnen deze termijn te kunnen realiseren is de ontwerpbegroting 2019 daarom voor een groot deel gebaseerd op de opdracht die Werkplein Fivelingo voor 2018 heeft
gekregen en die is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018.

Wij constateren dat er dus sprake is van een voorlopige ontwerpbegroting 2019, omdat:
  • de ontwerpbegroting 2019 nog niet is gebaseerd op de DVO 2019 maar grotendeels op de DVO2018;
  • in de begroting alle uitgaven horen te staan voor alles wat de GR zelf uitvoert of laat uitvoeren. Inde  ontwerpbegroting 2019 is nog niet volledig is om dat niet alle opdrachten van de colleges er in zijn opgenomen;
  • de opdracht van de gemeenteraden van Appingedam en Loppersum aan het Algemeen Bestuur van Werkplein Fivelingo om te komen met een plan van aanpak met efficiency- en
  • bezuinigingsmaatregelen voor de uitvoering nog niet is uitgevoerd en deze maatregelen daarom nog niet zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2019;
  • de aanstaande beleidswijzigingen in het minimabeleid nog niet bekend zijn;
  • de ambitie voor een structurele daling van het aantal huishoudens in de uitkering van 150 per jaar nog niet verwerkt is in de meerjarenbegroting;
  • het daar waar het structurele kosten betreft (bestemd voor de uitvoering) het niet wenselijk is deze te dekken met incidentele middelen (reserves);
  • er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over het inzetten van de reserves van de GR ISD Noordoost in liquidatie voor de tekorten op de begroting van de GR Werkplein Fivelingo.
Wij verzoeken u dan ook om zo spoedig mogelijk een gewijzigde begroting 2019 op te stellen waarin bovengenoemde inhoudelijke onderdelen zijn verwerkt.

« Terug

Reacties op 'Raad 24 september 2018 Ontwerpbegroting 2019 Werkplein Fivelingo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.