Beschouwingen Kadernota 2019 e.v.

Gemeentehuis bannerdinsdag 12 juni 2018 17:24

We mogen samen als raad zo Loppersum de nieuwe gemeente in loodsen. Helaas straks zonder onze vertrouwde kapitein, en door woelige baren van bevingen, opgeschorte versterkingen en éénzijdig afspraken opzeggende ministers heen. Dan is samen optrekken als raad beter dan rollebollend over straat gaan. Laten we er in goed overleg met onze burgers iets goeds van maken........

Een wethouder van financiën met als eerste advies in de kadernota: Kies eieren voor je geld.

Wat voor vertrouwen geeft dat in de begroting die hij ons dit najaar presenteert.

Eerste vraag dus: is dit een advies aan de raadsleden? Moeten we op voorhand al genoegen nemen met minder als we eigenlijk willen? 

Het tweede plaatje kun je als dan volgt opvatten: blijkbaar mogen we, als we niet met minder genoegen nemen, onze koffers pakken. Of heeft Hans Alders de koffers laten staan voor min. Eric Wiebes. Wat mij betreft mag hij ze pakken en niet Alders.

Kortgeleden sloten we een raadsakkoord als basis voor de komende 2,5 jaar. Een goede zaak dat we als raad ons hier samen in konden vinden.

We mogen samen als raad zo Loppersum de nieuwe gemeente in loodsen. Helaas straks zonder onze vertrouwde kapitein, en door woelige baren van bevingen, opgeschorte versterkingen en éénzijdig afspraken opzeggende ministers heen. Dan is samen optrekken als raad beter dan rollebollend over straat gaan. Laten we er in goed overleg met onze burgers iets goeds van maken. De goede elementen/voorzieningen voor alle dorpen behouden. Daarbij is het goed zoveel mogelijk de inwoners van alle kernen te betrekken. Een bewoners-top en/of een digitale vragenlijst in overleg met dorpsvereniging lijkt hiervoor een modern middel. Of zag u andere mogelijkheden? Daarnaast zagen we graag de functie van de centrumdorpen versterkt en meegenomen in de nieuwe gemeente.

Graag nog wat toelichting op functie leefbaarheidsadviseur t.o.v. dorpencoördinator. Overlap/verschil?

Het is goed om breed en eventueel gerichte opleiding op de toekomstige functies aan te bieden aan onze ambtenaren, om hen zo goed in te laten stromen in de nieuwe organisatie.

Een lage drempel en een totale benadering bij het integraal sociaal loket en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) vinden we belangrijk.

Door een aantrekkende economie trekt ook de werkgelegenheid weer aan. Toch zijn er ook mensen met minder kansen op werk. Goed om via omscholing, werkervaring plaatsen en SROI iets aan te verbeteren. (SROI = Social Return on investment is als voorwaarde op te nemen in aanbestedingen.) Halen we als gemeente het quotumpercentage van de banenafspraak 2018 binnen onze organisatie?

Bij de economie vinden we het belangrijk om de regionale ondernemers te blijven betrekken bij versterking en verduurzaming. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot 5G (snelle mobiele netwerken), mogen we dit jaar op de uitvoering rekenen?

De onderwijstransitie staat goed op de rails. Later vertrekken van de trein betekent niet altijd een latere aankomst. Mogen we hier bij de oplevering ook vanuit gaan?

Goed om kleinschalig culturele activiteiten in de dorpen te stimuleren. Ook in de toekomstige gemeente vinden we stimuleren van de culturele activiteiten in de kleine kernen belangrijker dan op de Molenberg in Delfzijl.
Het IVAK heeft een andere plek gekregen in de cultuureducatie en uitvoering. Kunt u aangeven of de doelstellingen ongeveer gehaald worden? Zijn er nog voldoende mogelijkheden voor goed en betaalbaar muziekonderwijs voor de muziekkorpsen?

Wordt bij kunstgras oefenhoeken gedacht aan geleidelijk invoering. Kan er iets gezegd worden over de kosten? Voor prioritering van uitgaven is het goed om ook te weten wat de kosten zijn.

Schoolpleinen zijn straks ook beschikbaar als speelplaats voor de buurt. Is dit ook de bedoeling bij deze oefenhoeken.

Is er al zicht op een concrete invulling van de voormalige steenfabriek Rusthoven?

We ondersteunen uw inzet voor een koopgarantieregeling en het behoud van de verzorgingshuizen. Kunt u informatie geven hoe het staat met de plannen voor een zorgtransitie? Biedt het leefbaarheidsfonds van de minister Schouten nog extra mogelijkheden? Voor 5 miljoen is veel goeds te doen. (DvhN)

Onderhoud openbaar groen is één van de mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid van het dorp en dus aanvulling van het dorpenbudget. Het zou goed zijn om samen met de dorpsverenigingen de mogelijkheden en belangstelling hiervoor te inventariseren.

We onderkennen de voordelen van bermbeton, maar financieel zijn er meer wensen om in te vullen.

Zijn de resultaten van welstandsluw bouwen zodanig dat uitbreiding gewenst is?

Ga voor koppelkansen: verduurzaming en levensloopbestendig maken, maar ook herinrichting van de wijk en probeer hierbij aan te sluiten bij de pilot voor gasvrije wijken.

Voorlichting over goed verduurzamen -door bijvoorbeeld verdere uitbouw van het Energieloket- en begeleiding van het versterkingsproces mogen niet in de knel komen door herindelingsoverleg.

We ondersteunen de maximale facilitering van de energietransitie, we vinden dat dat ook betekent een soepele regelgeving en lagere leges windmolens en zonnepanelen van energie coöperaties.

We zijn ook blij met de ondersteuning, subsidie en leningen om aardgasvrij te bouwen of te versterken. Juist het bevingsgebied zou als eerste van het gas af moeten, zelfs min. Wiebes heeft daar oog voor.

Maar …. Alles moet ook betaald worden. Dus tenslotte de financiën.

We hechten met u aan een sluitende begroting. Tegelijk zijn er veel plannen die geld kosten. Gelukkig zijn er nog ruime reserves en mogelijke meevallers (bv vuilverwerking). Wat burgers bij elkaar spaarden goed besteden in deze gemeente lijkt daarom gewenst. Mogelijkheden genoeg lijkt ons.
De voorgestelde (trendmatige) verhoging van 2,5% voor de belastingen en rechten vinden we echter te hoog. U zelf ook blijkbaar want uw inschatting van loonstijging is 2,2% en van de prijsmutatie 1%.
En onze woonlasten zijn hoog in vergelijking met de anderen, in Delfzijl en Appingedam.

Wat die 2,5% betreft zult u eieren voor uw geld moeten kiezen. Maar als wethouder Slager duidelijk onder die 2,5% uitkomt is er geen reden om uw koffers te pakken. Laat die maar voor Min Wiebes staan. Hij verdient die hint eerder en ik hoop van harte dat hij ze ophaalt en inpakt.
Dat is mij dit monument wel waard. Dus als je ze nu weer mist dan weet je wie ze heeft.

Tegelijk horen we van tegenvallers bij de jeugdzorg, is in te schatten wat voor consequenties dat heeft voor onze begroting. In verschillende gemeenten wordt de “praktijkondersteuner huisarts” voor de jeugd deels door de gemeente aangesteld en betaald. Is gekeken of dit ook voor Loppersum mogelijkheden biedt om de kosten meer in de hand te houden?

We hebben kaders en wensen aangegeven, het is aan u als college daar een goed evenwicht in te zoeken. We wensen jullie daarbij veel wijsheid van onze God en Vader om de goede afweging daarin te maken. In het vertrouwen dat Hij goede plannen ook wil zegenen.

Bijdrage Bé Prins hier te beluisteren.

« Terug

Reacties op 'Beschouwingen Kadernota 2019 e.v.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari