Raad 6 november 2017 Begroting 2018

Euro bankbiljetten.jpgdinsdag 07 november 2017 19:42

Ook voor de komende jaren ziet het er goed uit, met een duidelijk positief saldo en daar zijn we blij mee. Maar ook als we terugkijken kunnen we constateren dat er veel tot stand gekomen is. Heringerichte dorpen en alles.....

College, mederaadsleden en belangstellenden op de tribune of thuis, voor ons ligt de begroting 2018.

Het laatste jaar van onze coalitieperiode, want komend jaar wachten weer verkiezingen.

We constateren als ChristenUnie dat ook deze begroting voor 2018 er goed uitziet. Ook voor de komende jaren ziet het er goed uit, met een duidelijk positief saldo en daar zijn we blij mee. Maar ook als we terugkijken kunnen we constateren dat er veel tot stand gekomen is. Heringerichte dorpen en alles.
Van het coalitieakkoord zijn veel zaken al gerealiseerd. Waarvoor onze complimenten aan het college. Tegelijk is er nog veel te doen in het komende jaar. Daarom willen wij een aantal punten aanstippen.

In de eerste plaats het Klant Contact Centrum (KCC). 

Blij zijn we steeds weer dat we in het KCC zo binnen kunnen lopen. Geen afspraak hoeven te maken maar vlot en goed geholpen worden op een persoonlijke manier. Een kleine gemeente heeft zo zijn voordelen.

Het Meer Jaren Plan (MJP) en aardbevingen.

Er wordt hard gewerkt door gemeente en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en toch gaat het niet hard genoeg. We hebben vorige week kunnen horen dat er goede plannen worden ontwikkeld door NCG en door de gemeente, de trage formatie in den Haag zorgen echter zowel voor te weinig voortgang in tijd en te weinig financiële ruimte. We hopen dat er een nieuwe regering komt en ruimere bevoegdheden en middelen voor de NCG en zo een goede en snelle uitvoering mogelijk maakt. Voor herstel-van-vertrouwen is in de eerste plaats een goede en daarnaast een zo snel mogelijke uitvoering nodig.
Belangrijk hierbij is voor ons:

  • Garantieregeling zodat ook bij duurzaam versterken de keuze versterken of verkopen blijft.
  • Blij met duurzame nieuwgebouwde scholen, nu de zorginstellingen nog.
    We hoorden vanmorgen dat “Wiemersheerd” aangepakt moet worden. Is er binnenkort ook iets bekend over het Hippolytushoes. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat “Hippiehoes” en “Wiemersheerd” moeten blijven -na ontgroenen doordat jeugd weg gaat- geen ontgrijzen doordat ook de ouderen moeten vertrekken uit onze gemeente.
  • En het derde uitgangspunt bij die versterking moet zijn dat naast de € 4.000,00 ook een percentage van alle duurzaamheidskosten aan de woning subsidiëren. Op deze manier wordt het aantrekkelijker om meer aan duurzaamheid te doen, dan het bedrag wat uitgekeerd wordt.

Herindeling.

Dat heeft voor ons geen hoge prioriteit. We herhalen nog eens ons standpunt dat er belangrijker zaken zijn om aan te werken. Door het niet slagen van een goede DEAL. Zijn we nu “veroordeeld” tot de DAL variant. Dan is het belangrijk om zorgvuldig de nieuwe gemeente vorm te geven. Daarnaast zal de provincie zijn financiële verantwoordelijkheid moeten nemen voor dit te kleine restant. Neem de tijd en doe het goed, en laat het niet ten koste van belangrijker zaken als duurzaam versterken bijvoorbeeld.

We vragen uw aandacht ook voor het vluchtelingenwerk, de indruk bestaat dat mee door ziekte en gebrek aan stagiaires werk blijft liggen. Zou u willen kijken of er extra ondersteuning mogelijk is?

Sociale voorzieningen en werk.

Als ChristenUnie zien we graag dat mensen op, en in eigen kracht verantwoordelijkheid nemen en meedoen in het dorp.
Helaas lukt dat ons niet allemaal en altijd. Soms ontbreken ons de middelen, de hulp of de mogelijkheden om het op eigen kracht te doen. Christus leert ons dan gelukkig dat we er niet alleen voor staan. Hij helpt en geeft mensen in kerk en buurt, bij de zorg en de gemeente die willen helpen. Dat mogen en moeten we ook in onze gemeente waarmaken. We kiezen daarbij voor één regisseur met een persoonlijke benadering, zodat de hulpvraag en het netwerk goed ingeschat kunnen worden.

Blij dat inkomsten en uitgaven op het sociaal domein in evenwicht zijn. meer ontvangen dan eraan uitgeven, zoals in het verleden soms het geval was, is fout, maar meer uitgeven dan ontvangen gaat fout. We wensen jullie veel sterkte om dit in evenwicht te houden.

Werk voor ieder die dat kan en wil. Zo veel mogelijk in een gewone baan, daarom zijn we ook blij  met de extra inspanning via het 1000-banen-plan. Maar ook beschut werk, als dat nodig is. Daarom zijn we ook blij dat werkplein Fivelingo geïntegreerd is. Dit vraagt volgens ons ook om één gezamenlijke huisvesting.

Wonen en leefomgeving.                              

Ook hier weer een sterke vervlechting met duurzaam herstel

  • Koppelkansen benutten is dan heel belangrijk, bijvoorbeeld herinrichting van de wijk en levensloopbestendig bouwen. Maar ook duurzaamheid.
  • Geen kaalslag, maar verplicht tot nieuwe invulling. (goedkope bouwkavel, buurtbestemming)         
  • Bij karakteristieke panden moet er wel keuze mogelijk blijven. Uitkoop via de garantieregeling zou dan een nuttige oplossing kunnen zijn voor mensen die de duurzame versterking niet zien zitten. 
    Win-win situatie in dit geval: het pand blijft behouden en eigenaar kan eigen keuzes maken voor eventueel nieuwbouw of verhuizen.

“Samen doen voor beter groen” dat geeft veel mogelijkheden voor eigen invulling in het dorp. Deze zomer hebben we in Middelstum genoten van de plantenbakken aan de lantaarnpalen in ons dorp. Misschien is ook te overwegen om de ruimte rond de aangeplante bomen als plantenbak in te richten die door de bewoners aangeplant worden. Hier en daar zie je al mooie resultaten van spontaan initiatief. En de gemeente hoeft geen onkruid meer te verwijderen dus bespaart het ook nog. Het zou goed zijn als zo’n besparing  door vrijwilligerswerk ten goede komt aan het dorpenbudget.  Dit geeft het dorp meer ruimte voor nieuwe initiatieven en stimuleert de vrijwilligers om iets voor het dorp te verdienen.

Milieu.

Naast het biobakje dat bij de inwoners nu op het aanrecht staat hebben we voorgesteld om ook een regenton van gerecycled kunststof te maken.  Wethouder Schollema reageerde enthousiast toen we dat bij de kadernota aankaarten. We zijn nieuwsgierig naar de uitkomst en hopen niet dat de ton onderwater is verdwenen. Het was tenslotte juist bedoeld om als tijdelijke waterberging om de watervloed in te dammen. Daarvoor dienen die regentonnen. Daarnaast kan dit water ook gebruikt worden in de tuin en zo het gebruik van kraanwater beperken.

"Loppersum schoon" is een uitstekend initiatief. Doorgaan dus. Ik kreeg respect voor de (honden)dressuurkwaliteiten van de heer Schollema. Ik citeer: Dankzij dit hebben meer honden hun behoefte gedaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Een prestatie die mij als voormalig hondenbezitter (ik heb betaald Hans) nooit zo goed lukte.

“Petje af voor Bé, nu hoeft het zakje niet meer mee” maakt kans op een CUsje.

Blij zijn we met de Diftar en de daardoor ingeschatte daling van de afvalstoffenheffing met bijna 10%.
Goed om dit ook vooraf met de inwoners te communiceren. (Aanstaande zaterdag ontvangt ieder adres in de gemeente Loppersum een uitgebreide informatiekrant over alles wat met afval (grondstof) te maken heeft. red.)
Ik heb herhaaldelijk en te vaak gehoord: Nou mot`n we doar ook al veur betoalen. Laat de bewoners dus ook de mogelijke winst zien die ze kunnen boeken.

Financiën

Blij zijn we dat voor de begraafrechten de normale verhoging wordt toegepast. Ook de daling van de woonlasten met 3% spreekt ons aan. Helaas hebt u nog steeds ons verzoek om verlaging van de tarieven voor de GehandicaptenParkeerKaart (GPK) niet gehonoreerd.
Met een bedrag van bijna € 170,00 staan we extreem hoog in de lijst. Te hoog. Het landelijk gemiddelde is € 77,50, Appingedam betaalt
€ 39,- en Delfzijl € 121,-.

Wij stellen € 80 (gemiddelde Appingedam en Delfzijl) of eventueel € 90,00 (landelijk gemiddelde) voor.

Op de gemeentelijke website ontbreken voor een deel de voorwaarden en de kostenspecificatie van de GPK. Kan het college er zorg voor dragen dat dit binnenkort goed wordt weergegeven?

Tenslotte:
Er is weer veel te doen. Er wordt veel van u allen gevraagd, zowel als college als ambtenaren. Hoge werkdruk, ook doordat er vaak frontwerk moet worden gedaan waarbij innovatieve oplossingen moeten worden bedacht voor problemen die door bevingen en versterking op ons bord komen als eerste gemeente.

We hopen dat onze Vader jullie ook het komende jaar weer de tijd, de energie en het inzicht geeft om de plannen uit te voeren.

We wensen u Zijn Zegen daarbij op u werk.

Reacties/opmerkingen:

Wethouder Rudi Slager,
Het klopt dat de leges voor GPK naar boven uitschieten. Hoe zou dat kunnen is de vraag. Waarschijnlijk zijn de leges bij Gemeente Appingedam niet kostendekkend. Het gaat in onze gemeente om een kleine categorie inwoners. Het is van belang dat die inwoners dichtbij hun auto moeten parkeren. Ik doe de toezegging dat het College er naar gaat kijken. (toezeggingenlijst)
Reactie van Bé Prins is dat hij de wethouder meegeeft dat leges voor deze doelgroep -wat de fractie van de ChristenUnie betreft- niet kostendekkend hoeven te zijn.

Wethouder Schollema,
De vraag over de Regenton, die staat nog op het lijstje. Dit wordt meegenomen in het gesprek met Omrin.

Burgemeester,
De werkbelasting vluchtelingenwerk is hoog. In DAL-verband is er een plan statushouders. We zijn bezig om de werkdruk weg te halen door dit in breed DAL-verband op te pakken. De beschikbaarheid van woningen voor statushouders is laag, mede door het versterkingsprogramma. We moeten wel blijven voldoen aan de taakstelling. Het begint nu echt te knellen. Er is hierover regelmatig over met de Woningcorporaties. Ook volgt er een gesprek met de provincie Groningen hierover.

2e termijn Bé Prins,

Agrologistiek
Fijn dat we bezig zijn met het maken van de plannen omtrent Agrologistiek. (bermbeton, passeerstroken e.d.) Er moet wel budget voor zijn. 7 ton vinden we wel erg veel, mee omdat risico op sociaal domein groot zijn. Punten uit de algemene reserve vinden we geen optie.

Reactie Rudi Slager: We komen hier het 1e kwartaal op terug. Eerst wordt fase 1 begin 2018 afgerond zijn.
Daarna gaan we fase 2 invullen, waar overigens de ambtenaren nu al mee bezig zijn. Er kunnen nog geen bedragen worden genoemd. In dit plan zal ook gekeken worden naar het voorstel voor een fiets- en wandelpadenplan.

Subsidie duurzaamheid

Energielening of subsidie? Onze fractie heeft dit ook genoemd bij het bezoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de heer Alders. Dat betekent voor dit gebied iets extra doen aan duurzaamheid. We moeten niet verwachten dat we daar al gemeente alle kosten voor moeten doen, maar samen met de NCG. Extra investeren in duurzaamheid om aan te tonen dat we het gas niet meer nodig zijn. Is er iets tegen lening of subsidie? De rente bij de bank is momenteel erg laag, zo’n 0 %.
Onze bedoeling is om mensen te stimuleren om goed en groot te investeren. Vooral bij duurzaam versterken. Als overheden, niet alleen gemeente, moet helpen om dit te realiseren.

Wethouder Schollema: Subsidie en lening. Laten we het in het vervolg “energiegelden” noemen.
Kortweg goed, groot en collectief (ggc) investeren. Net even iets anders doen als anderen. (andere gemeenten) Begin volgend jaar kunt u een voorstel verwachten waarin keuzes kunnen worden gemaakt.

Plantvak.

Plantvak waar de bomen in gepland zijn. In Middelstum zijn deze vakken (roosters) beplant. Aan de betreffende straat om dit zelf in te vullen en dit dan ook bij te houden. Voordeel is éénmalig gepland en jaren meegaan. Geen onkruid meer wat moeilijk te bestrijden is. Gemeente moet dit faciliteren vinden wij.
Plantvak iets ophogen zodat dit vraagt om bloemen en planten te poten, die dit opsieren.

De fractievoorzitter van de PVDA -Lies Oldenhof- vindt dit allemaal wat geneuzel. Waarop Bé Prins oppert om er dan maar “vlijtige Liesjes” te planten……

Wethouder Schollema: Plantvakken. Als er initiatieven zijn vanuit de inwoners, dan horen we dit graag. Ook voor Stedum zijn er mogelijkheden.

Deze bijdrage is van de fractievoorzitter Bé Prins.

De raadsvergadering is hier terug te luisteren.
Na de keuze voor de datum van de vergadering kunt u per agendapunt de spreker kiezer!

« Terug

Reacties op 'Raad 6 november 2017 Begroting 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.