Raad 19 juni 2017 Kadernota 2018

Gemeentehuis linksvoordinsdag 20 juni 2017 11:07

In alle 4 programma’s in deze kadernota komt dit thema ter sprake. En dat vinden we terecht! U schrijft dat u koppelkansen wilt benutten. Kansen om zaken te koppelen, zoals aspecten op het gebied van duurzaamheid. We hebben de indruk dat “duurzaamheid” -bij het versterken van de woningen- op het 2de plan komen. We stellen voor om niet meer te spreken van koppel-kansen, maar van koppelingen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn, ook voor het NCG dhr. Hans Alders en het Centrum voor Veilig Wonen, dat versterken en duurzaamheid bij elkaar horen. Geen bijproduct, maar gelijkwaardig. Door dit als gemeente te benoemen, en te realiseren ! hebben we nog een argument méér waarom de gaskraan verder dicht kan………

Voorzitter, wethouders, journalisten, aanwezige ambtenaren, burgers op de publieke tribune, en iedereen die terugluistert via Internet. (helaas een storing in het wifi-systeem)

Vanavond de algemene beschouwingen op de voorliggende Kadernota 2018. We stellen daarin de kaders voor de komende jaren vast. Voor de fractie van de ChristenUnie staan een aantal dingen centraal. De overheid moet dienstbaar zijn aan de samenleving. Zij moet daarin eerlijk, duidelijk en betrouwbaar zijn. Beleid moet aansluiten bij wat er leeft. Vooral met de zorgpunten die ons vandaag bezighouden. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Zorg voor elkaar. Daarnaast geloven we in een duurzame economie en in een zorgvuldig omgaan met Gods schepping.

Binnen dit kader willen we een aantal opmerkingen maken.

Bestuurlijke toekomst:
Ons standpunt is altijd duidelijk geweest en gebleven. Herindeling is nu niet onze eerste prioriteit. Andere zaken zoals het gaswinningsdossier vragen nu onze volledige aandacht.
2e termijn onze fractievoorzitter Bé Prins: “We willen eerst de (financiële) onderzoeken van de DAL-fusie (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) afwachten, voordat we het DAL in gaan”…..

Gaswinning

In alle 4 programma’s in deze kadernota komt dit thema ter sprake. En dat vinden we terecht! U schrijft dat u koppelkansen wilt benutten. Kansen om zaken te koppelen, zoals aspecten op het gebied van duurzaamheid. We hebben de indruk dat “duurzaamheid” -bij het versterken van de woningen- op het 2de plan komen. We stellen voor om niet meer te spreken van koppel-kansen, maar van koppelingen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn, ook voor het NCG dhr. Hans Alders en het Centrum voor Veilig Wonen, dat versterken en duurzaamheid bij elkaar horen. Geen bijproduct, maar gelijkwaardig. Door dit als gemeente te benoemen, en te realiseren ! hebben we nog een argument méér waarom de gaskraan verder dicht kan………….

Deze giga versterkingsoperatie vergt heel veel van onze inwoners, maar ook van de gemeentelijke organisatie en anderen. Daarom doen we u de volgende voorstellen:

  1. Zet extra medewerkers in die de bewoners daadwerkelijk begeleiden en helpen met keuzes te maken zodra de woning versterkt moet worden. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Waar kunnen ze op rekenen enz. Communiceer duidelijk en vaak.
  2. Open één steunpunt E.H.B.V.: eerste hulp bij versterking woning. Eén loket, met doorverwijzingen op het gebied van sociale- maatschappelijke- EN bouwtechnische vragen. Te realiseren op de gemeentelijke website. Daarbij ook denken aan organisaties zoals Humanitas, Leger des Heils, Stichting Present en Platform Kerk en Aardbeving.
  3. Activeer daarnaast het Energieloket. Maak op de gemeentelijk website een link naar dit loket. https://www.energieloket-groningen.nl/gemeente/loppersum/
  4. Onderzoek de mogelijkheid om gemeentelijke subsidie beschikbaar te stellen voor energiebesparende maatregelen, zoals zonne- windenergie, woningisolatie e.d. Daar waar reguliere subsidie sinds 26 april 2017 niet meer wordt verstrekt. Energiesubsidie voldoet aan de criteria “Haalbaar en Houdbaar”. Een kans, een koppeling om uitdrukking te geven aan “Ruimte voor nieuw beleid”.
  5. Bij nieuwbouw: stimuleer gasvrij bouwen.
  6. Blijf vaart maken en houden bij het versterken, daar waar mogelijk.

Reactie van het college: Zeker moet de capaciteit beschikbaar komen ten behoeve van het  gaswinningsdossier. Dit zal in de begroting voor 2018 waarschijnlijk zichtbaar worden. Energieloket zal op de gemeentelijke website worden aangegeven, wethouder Bé Schollema heeft toegezegd dit zeer snel te zullen regelen.

Binnenkort zal in brede zin weer worden gesproken over de koppeling versterken/ duurzaamheid, aldus wethouder Pier Prins.

2e termijn fractievoorzitter Bé Prins: Juist nu we gaan versterken, moeten we alle mogelijkheden gaan benutten. Daarbij zou inschakeling van de Europese investeringsbank een goede zaak zijn.

Sociaal Domein
We ondersteunen van harte uw punten op het gebied van de keuzevrijheid bij het Persoonsgebonden Budget.(PGB). Op bladzijde 7 staat dat u bij de toegangspunten gebiedsgericht en vindplaatsgericht wilt werken, wat bedoelt u hiermee?
Wethouder Schollema: Voorbeeld. ’t Zandt is gebiedsgericht en Vindplaatsgericht is dan de school in ’t Zandt.

Jeugdzorg
Peuterspeelwerk en kinderopvang. We vragen hier uw aandacht voor particuliere initiatieven. We willen geen oneerlijke concurrentie.

Leren
Samenvoegen van scholen vinden we prima, maar respecteer de keuzes van scholen om zelfstandig te blijven, daar waar het gaat om de “eigen kleur” van het onderwijs in te vullen.

Recreatie en Toerisme
U schrijft dat u blijft samenwerken met de Top van Groningen. Een vorige keer hebben we de suggestie gedaan om routes te maken langs alle bezienswaardigheden en activiteiten in gemeente Loppersum. Een dergelijke route was in ontwikkeling zei u toen, en verwachte dat die eind 2016 klaar zou zijn. Helaas er is nog geen route. Komt die er wel?
Wethouder Rudi Slager:  We betalen nu aan Top van Groningen 2,00 per inwoner. De verwachting is dat dit niet voldoende is om alle wensen in te willigen. Er zijn nu wel routes, maar die zijn verouderd. Er wordt aan vernieuwing gewerkt, niet per gemeente zoals voorheen, maar nu meer regionaal. Ook is gekozen voor andere aanpak en promotie. Zo is in Hotel “Spoorzicht” een beeldscherm geplaatst en liggen er enkele folders. Er is veel informatie te vinden. Momenteel wordt gewerkt aan arrangementen.

Infrastructuur en verkeersveiligheid
U geeft al een vervolg aan het plan agrologistiek schrijft u. We stellen u voor om dit te versnellen. Het is naar onze mening “Haalbaar en Houdbaar” omdat de reserves en het weerstandsvermogen ruim voldoende zijn.
Hierbij willen we ook benoemen: het aanleggen van bermbeton, daar waar mogelijk. Dit voorkòmt het herhaaldelijk herstellen van stuk gereden bermen. Daarnaast stellen we u voor om op de smalle wegen ook te denken aan passeerstroken..
Snelheid beperkende maatregelen bij de toegang, en in de dorpen vinden we een goede zaak. Goed dat u dit samen met de inwoners wilt gaan doen.. Betrek hierbij ook de agrariërs.
De obstakels in Middelstum (Delleweg) vinden wij overigens geen goede keuze. Ze functioneren wel als verkeersremmers, maar hebben niet de uitstraling van een aantrekkelijk dorpsentree die bij een mooi dorp als Middelstum past.
Reactie college: we beginnen nu aan Fase 2. Dan worden de zogenaamde B-wegen aangepakt. Dat betekent ook dat er -waar nodig- bermbeton en passeerstroken zullen worden aangelegd. Bij dit alles zullen ook de agrariërs worden betrokken. De zogenaamde bloembakken in de dorpen zijn geplaatst in overleg met de bewoners. Van de bewoners wordt verwacht dat ze ook de bloembakken onderhouden. Dit is uitdrukkelijk met hen besproken.

Milieu, duurzaamheid en afval
Voor wat betreft het onderdeel “Water” schrijft u dat u de burgers bewuster wilt maken om ook met water duurzamer om te gaan. We dachten hierbij direct aan de actie van de gratis afvalbakjes..Volgens ons een groot succes. In dit kader is ons voorstel om te onderzoeken of we van hetzelfde recycle materiaal, regentonnen -tegen gereduceerd tarief- beschikbaar kunnen stellen.
Reactie Wethouder Schollema: Ik vind dit een goed idee. 'Ik ga uitzoeken of we genoeg plastic afval inzamelen om regentonnen van te maken'.

Financieel Kader
De begroting 2018 e.v. vinden wat summier en onduidelijk. Graag hadden we wat meer financiële gegevens gezien. We hadden een beter doorkijkje verwacht.
De magere jaren hebben we nu echt achter ons gelaten, al moeten we natuurlijk wel rekening houden met mogelijke tegenvallers, b.v. in het Sociaal Domein.
Onze financiële positie is veel beter geworden. Voorzitter, in dit kader gezien willen we graag horen waarom u de gemeentelijke belastingen toch met 2,5% wilt verhogen. In vergelijking met andere gemeente zitten we al boven het landelijk gemiddelde. Ook willen we graag weten wat de zogenaamde meicirculaire, die u onlangs heeft ontvangen, voor effect heeft op de begroting.
Reactie wethouder Slager, Fluctuaties in kostenstijgingen. Ene jaar blijven kosten gelijk en volgend jaar verhoogd. Hiermee kunnen we dan de fluctuaties opvangen: om het effect te dempen in de uitgaven. Inflatie is inderdaad geen 2,5%. Maar we willen wel enige financiële ruimte voor een aantal extra dingen die we willen realiseren dit jaar. We willen ook een volgende stap zitten met agrologistiek. Daarnaast extra mensen inzetten voor versterking.
Meicirculaire: Zoals elk jaar is nu ook de meicirculaire in juni gekomen, en ligt morgen het advies bij ons college. Dan de uitkomst: het levert ongeveer een bedrag op van ongeveer € 300.000,00. Omdat er geen nieuw kabinet is zijn er dus geen nieuwe plannen. Drie ton is mooie meevaller, maar de lonen en salarissen worden volgend jaar ook weer verhoogd. Dit kost ongeveer hetzelfde bedrag. Overigens, er is nog niets uitgegeven van de resultaten van deze meicirculaire.

In 2e termijn zegt fractievoorzitter Bé Prins:  wethouder noemt extra plannen zijn. Vaak is het ook zo dat de fluctuaties ten laste of ten gunste komen van de algemene reserves. Gezien de financiële positie van de gemeente willen we graag iets aan de burger teruggeven. Ziet u hiervoor mogelijkheden.

Reactie wethouder Slager: Bij het opstellen van de begroting 2018 zullen we kijken of het mogelijk is de gemeentelijke belastingen iets minder dan 2,5% te verhogen!

Voorzitter, ten slotte.
De fractie van de ChristenUnie kan akkoord gaan met deze Kadernota 2018.

Wij wensen iedereen die betrokken is, en zich betrokken voelt bij de Gem. Loppersum, van harte Gods zegen toe bij de werkzaamheden voor- en in dienst van “Natuurlijk Loppersum” waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Dank u wel.

Bijdrage van Jan van Heerde samen met Bé Prins, Gerth Drenth, Margriet Donker-v.d. Vinnen en Jan Bos.
Bekijk ook de twitterberichten van Sven_Jach  #raad loppersum @christenunielop

Binnenkort is de raadsvergadering hier ook terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 19 juni 2017 Kadernota 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.