Raad 18 april 2017 Afval/Gedifferentieerde afvaltarieven 'Diftar'

Recycelenwoensdag 19 april 2017 15:54

Dat betekent dus concreet: meer hergebruik en meer grondstoffen inzamelen door bronscheiding. Bronscheiding zou naar onze mening nog beter kunnen door onze inwoners daadwerkelijk te verleiden om dit op te pakken. Dit onder het motto "de (bron)scheider wordt beloond".

Diverse keren is dit onderwerp benoemd in zowel het Afvalprogramma, Coalitieakkoord en Kadernota’s en is invoering van gedifferentieerde afvaltarieven -kortweg Diftar- besproken in commissievergaderingen.

Het uiteindelijke doel van dit alles is om veel minder afval aan te bieden wat zo de verbrandingsoven in gaat. Want dat is onnodig, en slecht voor het milieu.
We hebben deze wereld niet voor ons zelf, maar zijn tijdelijk gebruiker.

Zorg voor het milieu!

De volgende generatie moeten we niet met onze milieuproblemen confronteren.

Dat betekent dus concreet: meer hergebruik en meer grondstoffen inzamelen door bronscheiding. Bronscheiding vindt nu al plaats, maar zou naar onze mening nog beter kunnen door onze inwoners daadwerkelijk te verleiden om dit op te pakken.
Een financiële prikkel zoals Diftar, ofwel betalen per keer en per volume, doet dat.
We vinden het in het algemeen normaal dat de kosten voor het verwerken van afval worden neergelegd bij degene die het veroorzaakt. Anders gezegd "de vervuiler betaalt".
Bij Diftar willen we het positief benaderen en spreken liever over "de scheider wordt beloond". Het mes snijdt namelijk aan twee kanten. Winst voor het milieu en beter voor de portemonnee van de burger.

Wachten op invoering vinden we geen optie, ook vanwege een mogelijke herindeling, omdat de doelstellingen voor het landelijk afvalbeleid zijn gericht op 2020.

Wat we wel moeten doen is onze inwoners te wijzen op alle mogelijkheden om producten -zo u wilt grondstoffen- waarvan men afscheid wenst te nemen, gescheiden aan te bieden.

Bij dit raadsvoorstel invoering Diftar worden een aantal voorstellen genoemd waarover we een opmerking c.q. aanvulling willen maken:

Onder voorstel 3 in combinatie met voorstel 9 over Communicatie.
Erzal onderzocht worden of inwoners inzicht kunnen krijgen in het aantal keren en daarbij het aantal kilo’s wat is aangeboden. U schrijft dat de weeginstallatie van de Milieudienst Groningen deze zomer beschikbaar is.
Wij stellen u voor om in januari 2018 per huishouding aan te geven wat de verandering voor de betreffende huishouding zou betekenen bij ongewijzigde aanbieding van afval en invoering Diftar.
Wethouder Schollema gaat uitzoeken of dit technisch mogelijk is, en komt dan met een financieel plaatje waar we dan een dekking voor moeten zoeken. (toezegging)

2e termijn: Loppersum Vooruit stelt voor om te wachten met invoering Diftar vanwege mogelijke herindeling.  
De fractie van de ChristenUnie vindt dat we nu moeten starten anders gaan we de doelstelling voor 2020 niet halen.

Voorstel 7b:

In tegenstelling tot uw voorstel geven wij de voorkeur voor scenario 1 en wel om 3 redenen:

1. Het variabel tarief in scenario 1 weerspiegelt de daadwerkelijke inzamel- en
    verwerkingskosten. (Grotere gezinnen worden in dit scenario niet extra belast)
2. Het financieel risico voor de gemeente bij scenario 1 blijft beperkt.
3. Een extra prikkel zoals bedoeld in uw uitwerking van scenario 2 vinden we vooreerst
    niet nodig. Na evaluatie zou deze raad hiertoe alsnog kunnen besluiten.

We willen overigens de invoering van Diftar in onze gemeente hiermee niet in de weg staan.

Voorstel 8 gecombineerd met voorstel 10: Zwerfvuil
Uw voorstellen hiertoe tot registratie en bestrijding van zwerfvuil ondersteunen we van harte!
We willen hier twee punten aan toevoegen:

  1. Zoals u weet pleit de ChristenUnie al jaren vóór herinvoering van statiegeld op de zogenaamde PET-flesjes. Een motie hiertoe heeft deze raad aangenomen, maar heeft helaas niet tot resultaat geleid. We zijn overigens op de hoogte van het feit dat bij Grondstof-verwerker “Omrin” de nascheiding op kunststoffen uitstekend verloopt. We hebben het met eigen ogen mogen zien. Vóórscheiding van plastics heeft dan ook geen zin. Overigens zien we dat nog veel PET-flesjes e.d. langs de weg liggen.
    We stellen u dan ook voor om naast de kerstbomen- en vuurwerkafvalinzameling ook de mogelijkheid te onderzoeken om inzameling van PET-flesjes tegen een bepaalde vergoeding mogelijk te maken.
    Wethouder Schollema: er is een onderzoek geweest op de Basisscholen naar de mogelijkheid. Het aantal ingezamelde flesjes in verhouding tot de inzamel-kosten loont niet.
  2. Invoering van “meldpunt zwerfafval c.q. illegale verbranding afval” op de gemeentelijke website en in de app.(ep).
     Wethouder Schollema vindt dit een goed plan en zal proberen dit te realiseren.

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie kan verder instemmen met de andere voorstellen door u genoemd. Met name het punt van de uitvoering Communicatie en afvalpreventie verdiend speciale aandacht om dit project te doen slagen.

We wensen onze inwoners hierbij veel succes!

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 18 april 2017 Afval/Gedifferentieerde afvaltarieven 'Diftar''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.