Raad 31 oktober 2016 Uitvoeringsplan armoedebeleid

economie-schuldenAPR_4482dinsdag 01 november 2016 21:31

Het armoedebeleid moet breed worden opgepakt. Alle mogelijkheden moeten worden benut om mensen te (ver)wijzen naar alle mogelijkheden op het gebied van financiële en persoonlijke ondersteuning. Het Lopster model ! Namelijk in gesprek gaan met diegene die om hulp vraagt en/of in nood verkeert. Dit (brede) gesprek kan op het gemeentehuis maar ook in de vertrouwde omgeving thuis. Daar zijn diverse ingangen voor. Eén daarvan is contact leggen met de bezoekers aan de Voedselbank.......

Dank u voorzitter,

Eind mei 2015 hebben we de kadernota armoedebeleid 2015-2018 vastgesteld. Zoals eerder beloofd ligt nu dan het uitvoeringsplan armoedebeleid ter bespreking, en ter kennisname voor. De fractie van de ChristenUnie is positief over dit uitvoeringsplan, maar er zal nog heel veel moeten gebeuren. Er is goed gekeken naar de kaders die we in mei 2015 hebben gesteld. Preventie is één van de sleutelwoorden.

Maar ook, hoe krijg je iedereen mee die in nood zit, en/of om hulp vraagt. En dat alles binnen onze financiële mogelijkheden. Particuliere initiatieven moeten hierbij betrokken worden want hier liggen mogelijkheden die ruimte bieden. Maar dan moet je wel weten wáár de nood zit. U schrijft dat het college meer inzicht wil in de doelgroep, het gebruik van regelingen en de effecten van het beleid. Over de wijze waarop deze monitoring plaats kan vinden volgt een afzonderlijk voorstel schrijft u.

Op het eerste gedeelte komen we straks nog te spreken, maar nu eerst over de monitoring. Er zijn naar onze mening hiervoor voldoende ingangen, die u voor een deel ook in dit uitvoeringsplan heeft benoemd. Eén ingang, die u niet heeft genoemd is monitoring bezoekers Voedselbank.
In de raadsvergadering van mei 2015 zeiden we (raadslid Jan van Heerde) over de Voedselbank het volgende:
“Een paar week geleden hebben we een bezoek kunnen brengen bij de Voedselbank in Delfzijl. Ik voelde me daar niet erg prettig. Had zelfs een gevoel van schaamte toen ons een kopje koffie werd aangeboden…. 
Maar, hoe gaan we hierin verandering brengen ? Hoe gaan wij met z’n allen ervoor zorgen dat de Voedselbank kan worden opgeheven ? Waarschijnlijk een utopie, maar streven naar een sterke afname van het aantal mensen dat gebruik moet maken van de voedselbank moet toch mogelijk zijn ?“ einde citaat.
De vrijwilligers van de voedselbank zijn voor het inzamelen, inkopen, registreren, controleren en uitdelen van pakketten. En dat doen ze uitstekend. Onze complimenten! Zij mogen/kunnen in principe niet belast worden met de problemen van de bezoekers.

Voorzitter, wij vinden dat dat probleem -het terugdringen van de aantallen- hoort bij de dames/heren politici, bij ons dus, en bij de medewerkers die werkzaam zijn in het sociaal domein.
We hebben het al eerder benoemd, ook in concrete “Lopster voorstellen”, in een gesprek met wethouder Schollema. Nodig mensen persoonlijk uit die aangewezen zijn op de Voedselbank en ga op huisbezoek. Onderneem actie, schakel anderen -vrijwilligers- in, trek het breder, probeer daardoor problemen op te lossen, of op zijn minst dragelijker te maken. Helpen doe je samen!

Door alléén geld te geven aan de Voedselbank maken we ons er te gemakkelijk van af……vinden wij.

Dan over het eerste gedeelte, het gebruik van de regelingen of liever gezegd het niet gebruiken van de regelingen. Elk jaar blijkt dat er in allerlei potjes voor de minima geld blijft zitten. Dat kan liggen aan de moeilijkheid om formulieren in te vullen, maar ligt misschien ook aan het feit dat de regelingen niet of moeilijk zijn te vinden? We hebben de proef op de som genomen, de wethouder weet dat we dat ook al eerder hebben gedaan….
Op de gemeentelijke website bij “hoe kunnen we u helpen?” hebben we twee trefwoorden ingevoerd. Eerste trefwoord “Voedselbank”:  jammer geen hit.
Oplossing: 1. Koppel een contactformulier of 2. doorverwijzing naar https://www.meedoeninloppersum.nl/
Tweede trefwoord “Bijstand”, wel een hit naar “Werkpleineemsdelta”, maar geen keuze voor de “Lopster oplossing”, namelijk eerst persoonlijk gesprek.

Dan onze vragen over de pilots:

  1. Zoals u ongetwijfeld weet is de bronheffing een doorn in het oog van veel mensen die proberen voor anderen de financiële zaken weer op de rails te krijgen. Heb je net een mooi strak plan klaar, komt de belastingdienst, zorgverzekeraar er gewoon doorheen innen. We vinden het een goede zaak dat u deze bronheffing wilt aanpakken en voorkómen. Ben wel benieuwd hoe u dat voor elkaar gaat krijgen trouwens.
  2. Volgens ons heeft u een gentlemen agreement met woningbouwverenigingen omtrent de melding van achterstanden. Er zou getracht worden om dit ook met grote energieleveranciers af te spreken. Zijn hier al resultaten in bereikt?
  3. U zou ook de mogelijkheid willen onderzoeken om vaste lasten via inhouding op de uitkering te laten verlopen. Vergelijkbaar met VKB “betaald” budgetbeheer, maar dan zonder zogenaamd weekgeld?
  4. Inzetten voor laaggeletterden is prima, kan mooi aansluiten bij de actie van de overheid “Tel mee met Taal”.

Voorzitter, met betrekking tot dit voorstel: dat betekent dat we kennis hebben genomen van het Uitvoeringsplan Armoedebeleid. We verzoeken u om ons jaarlijks te informeren over de resultaten van het armoedebeleid. Gebeurt in december

Dank u wel.

2e termijn:

De fractie van de Christen Unie wil wethouder Schollen bedanken voor de beantwoording. Wat ons opvalt is dat u een betrokken wethouder bent en dat feit bevestigd ons in het vertrouwen voor de uitvoering van dit uitvoeringsplan armoedebeleid. Het gaat zeker lukken!

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

De reactie van wethouder Schollema vindt u hier.

Tenslotte reactie fractie ChristenUnie richting wethouder Schollema

« Terug

Reacties op 'Raad 31 oktober 2016 Uitvoeringsplan armoedebeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

Geen berichten gevonden