Raad 4 juli 2016 Opheffen Gemeenschappelijk regeling Cultuurfabriek IVAK

imagesdinsdag 05 juli 2016 14:04

Voorzitter,

Een jaar geleden, in de raadsvergadering van 29 juni 2015 hebben we het strategiedocument IVAK vastgesteld.
Hierin werd ook een doorkijk gegeven naar de financiële gevolgen van de transitie van de cultuurfabriek voor dat jaar en voor 2016.
Recentelijk is de raad uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van dit transitieproces.
Nu blijkt echter toch dat de reorganisatie niet binnen de gestelde termijn kan worden gerealiseerd.
Hoofdbrekers bij het bestuur, onzekerheid bij het personeel, en niet best voor de leerlingen die vragen om goed muziekonderwijs.
De missie van het IVAK is helder verwoord. Op de website kunnen we lezen dat de missie van het IVAK is om zoveel mogelijk mensen in noordoost Groningen te verbinden met kunst en cultuur en het stimuleren van een levendig cultureel en maatschappelijk klimaat. 
Echter om dit ook voor de langere termijn goed in te vullen moet het roer echt om.
De wind moet uit een andere hoek gaan waaien.
IVAK moet op cultuurgebied het boegbeeld blijven en op koers naar meer marktgericht werken.
Daarnaast meer vraaggericht, vraaggericht werken betekent dat niet het aanbod van het IVAK, maar dat de vraag van de cliënt centraal moet staan.
Als dit niet op zeer korte termijn vorm gaat krijgen, dan wordt er zeker schipbreuk geleden.
Voorzitter en dat is iets wat de fractie van de ChristenUnie zeker niet wil. We willen juist kunst en cultuur in onze regio stimuleren!
Kortom het IVAK de wind in de zeilen geven om dat ook daadwerkelijk in te vullen.
Om die reden kunnen we dan ook instemmen met uw voorstel om de gemeenschappelijke regeling IVAK met ingang van 1 januari 2017 op te heffen en niet met ingang van 1 september 2016.

Tevens willen we hierbij betrekken de jaarrekening 2015. Uw zienswijze over de bestemming van het resultaat over 2015 ondersteunen we van harte. Een positief saldo uit een extra bijdrage gedaan door de deelnemende gemeenten moet ook weer terugvloeien naar de deelnemende gemeenten vinden wij.
Ten slotte voorzitter, we wensen de kwartiermakers, het bestuur en het personeel van het IVAK veel sterkte toe om samen tot een goede invulling en afronding van deze transitie opdracht te komen.

In tweede termijn nogmaals aangedrongen op de noodzaak van opheffing omvorming van de cultuurfabriek IVAK. Daarom deze éénmalige actie om uitstel toch te honoreren. IVAK moet niet de indruk hebben dat van uitstel afstel kan worden gemaakt. We moeten nu knopen doorhakken.

Doordat andere partijen nog geen antwoord hadden op eerder ingediende vragen (worden komende week beantwoord) en omdat de verantwoordelijk wethouder Rudi Slager niet aanwezig was (vakantie) is dit agenpunt niet in de besluitvorming meegenomen. Mogelijk heeft dit wel gevolgen aangezien het een gemeenschappelijke regeling is, waarbij andere gemeenten, Delfzijl en Appingedam een meerderheid kunnen vormen.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 4 juli 2016 Opheffen Gemeenschappelijk regeling Cultuurfabriek IVAK'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.