Start

RSS icon linking to RSS overview

Gast van de Provinciale Staten in Groningen?

Margriet Donker-van der Vinne.jpgmaandag 30 september 2019 09:42 Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe Provinciale Staten van uw provincie debatteren over zaken die spelen in Groningen? Dat kan op woensdagmorgen 9 oktober! Meldt u zich dan aan als 'Gast van de Staten'. ChristenUnie Statenlid Margriet Donker-van der Vinne is dan uw gastvrouw. lees verder

Ministerraad stemt in met herindeling gemeente Eemsdelta

eemsdelta.pngzaterdag 28 september 2019 10:08 De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties ingestemd met twee herindelingsvoorstellen. In de provincie Groningen willen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen. lees verder

Raadsvergadering 23 september 2019 Initiatiefvoorstel PvdA "Lef voor Eemsdelta"

Voetballende kinderendinsdag 24 september 2019 11:37 Voorzitter, in dit initiatiefvoorstel wordt gevraagd aan het college van B&W om een programma voor te bereiden voor een integrale aanpak van het jeugdbeleid. Zo vlak voor de herindeling met Appingedam en Delfzijl een mooie opdracht, die zeker moet worden opgepakt vinden wij. Immers, we willen samen onze jeugd nu en in de toekomst het beste bieden.... lees verder

Raadsvergadering 23 september 2019 Regionale Energiestrategie

IMG_1802.JPGdinsdag 24 september 2019 11:23 Dit startdocument Regionale Energiestrategie Groningen (RES) geeft heldere kaders. Ga samenwerken, we hebben een goede uitgangspositie door veel ervaring en kennis in het gebied. Sluit hierbij aan. Er moet wel sprake zijn van een goede verdeling van de lusten en de lasten, laat de bewoners participeren, zodat ze naast de lasten ook profiteren van de lusten.... lees verder

Raadsvergadering 23 september 2019 Inspreker: versterkingsadvies "batch 1581"

aardbeving websitedinsdag 24 september 2019 10:27 Mevrouw Annette Sins refereert aan afspraken die zijn gemaakt om de woningen in "batch 1581" te versterken. Het plan van aanpak, opgesteld door Gemeente Loppersum, is goedgekeurd door de NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Echter er gebeurt gewoon niets...... lees verder

Raadsvergadering 23 september 2019 Inspreker huurders Middelstum

index.jpgdinsdag 24 september 2019 09:45 Gretha Medema-Scholtens deed maandagavond namens een groep huurders uit Middelstum een dringende oproep. Ze pleit voor een hogere onkostenvergoeding van Woongroep Marenland. Voor het nu aangeboden bedrag kan men -volgens de inspreker- niet twee keer verhuizen. Het betreft een aantal huurders die niet akkoord zijn gegaan met het aanbod van Woongroep Marenland. Gevolg is nu dat de sloop en nieuwbouw van in totaal zestien bevingsbestendige woningen is uitgesteld! lees verder

Opening haventje Loppersum 21 september 2019 door wethouder Pier Prins

IMG_8382.JPGmaandag 23 september 2019 10:57 Wethouder Pier Prins opende zaterdag aan het einde van de morgen de haven aan de Mosterdmalerij in Loppersum, vlakbij de brug "Brouwerstil". De door de gemeente aangelegde haven is bedoeld voor de recreatieve vaart. De haven heeft ruimte voor circa zes bootjes. Dit zijn geen vaste aanlegplaatsen. Iedereen mag de haven gebruiken..... lees verder

Bezoek Voedselbank Eemsdelta op 17 september 2019

IMG_1748.JPGwoensdag 18 september 2019 13:33 Vervolgens krijgen we een rondleiding. Van winkelwagen naar uitreikpunt en van schappen met allerlei producten naar veel koelkasten en diepvriezers. Veel indruk maakt de opmerking dat wekelijks zo’n 175 huishoudens van een pakket moeten worden voorzien. Dat betekent dus ook dat je wekelijks elk huishouden hetzelfde product(en) wilt geven..... lees verder

Vergadering Raadsklankbordgroep Eemsdelta 4 september 2019

IMG_4134.JPGmaandag 09 september 2019 12:01 In deze vergadering is het concept "Eemsdelta is dichtbij" nader toegelicht en besproken.
De documenten met betrekking tot deze vergadering staan hieronder in de documenten.
De presentatie van Frank Burkels is eveneens bijgevoegd. lees verder

Nieuwsbrief 11 Herindeling Gemeente Eemsdelta (29 augustus 2019)

IMG_1889.JPGmaandag 09 september 2019 11:36 'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en ook welke stappen nog nodig zijn. lees verder

De dorpen in: 'Wat is er nodig om goed te kunnen leven?'

Logo_aanschuiven in___.pngdinsdag 20 augustus 2019 13:47 De samenleving verandert. Inwoners, dorpen en organisaties zijn volop in beweging met diverse initiatieven. We zien ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied van leefbaarheid en zorg. Dit willen we faciliteren en stimuleren... lees verder

Nieuwsbrief nummer 2 Loppersum Versterkt

Wapen Loppersum_1-kleindinsdag 16 juli 2019 11:04 Dit is de tweede nieuwsbrief Loppersum Versterkt. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de versterkingsprojecten in de gemeente Loppersum. Door de recente aardbevingen in Westerwijtwerd en Garrelsweer is het belang van de versterkingsopgave opnieuw benadrukt. De regio heeft op 5 juni met de ministers van BZK en EZK afgesproken dat de versterkingsadviezen van zo’n 90 adressen in onze gemeente alsnog worden uitgevoerd. Het SODM heeft onlangs aangegeven dat de versterkingsopgave onvoldoende op gang is gekomen..... lees verder

Raadsvergadering 8 juli 2019 Bespreeknotitie Nationaal Programma Groningen

index.pngdinsdag 09 juli 2019 11:28 Ondanks dat de radenconferentie veel éénrichtingsverkeer was en de raadsleden (te) weinig aan bod kwamen, hebben we wel het nodige opgestoken daar. Ik zal dit -namens de fractie van de ChristenUnie- deels proberen weer te geven in onderstaande bijdrage. In de hoop dat het in een zienswijze bijdraagt aan een goede aanvulling zodat er in het najaar een beter document ligt..... lees verder

Radenconferentie 29 juni 2019 inzake Nationaal Programma Groningen

index.pngmaandag 01 juli 2019 11:44 Op uitnodiging van de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten was er zaterdag de conferentie van Gemeenteraden en Provinciale Staten in de EnergyBarn op het Zernike Science Park. Agendapunt het Nationaal Programma Groningen. Het verslag van de conferentie is inmiddels hieraan toegevoegd in de documenten. lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 Jaarrekening 2018 Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtsmaandag 24 juni 2019 20:59 De fractie van de ChristenUnie merkt op dat de hogere kosten -€ 640.000,00- voor bedrijfsvoering opvallen. Die zijn even groot als het totale financiële resultaat. Voorzitter, hebben de voorgestelde maatregelen van de Accountant -begin 2018- al tot resultaten geleid.... lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 1e turap

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 24 juni 2019 20:36 De eerste tussentijdse rapportage inzake de gemeentelijke financiën (1e turap) wordt gepresenteerd. De fractie van de ChristenUnie heeft geconstateerd dat door de betere beloning van het raadswerk en de tekorten op de Jeugdzorg, de grotere tekortposten vormen in deze tussentijdse rapportage. lees verder

Raadvergadering 17 juni 2019 Beschouwingen Kadernota 2020

gemeentewapendinsdag 18 juni 2019 13:56 Dat geldt ook op het gebied van de Energietransitie. We zijn erg benieuwd naar uw maatregelen om de energietransitie vaart te geven. De inzet van energiecoaches zien we wel zitten. Dat hebben we ook al eerder aangegeven met ons voorstel om een gratis Energieadvies (EPA) aan te bieden. Onze inwoners willen vaak wel....... lees verder

Oprichtingsvergadering 15 mei 2019

IMG_6307.JPGzaterdag 15 juni 2019 12:03 Een bijeenkomst van de ChristenUnie afdelingen Appingedam, Loppersum en Delfzijl. Onder het toeziend oog van de Adviseur Provinciale en Lokale Besturen Tjitske Kuiper werden de afdelingen samengevoegd en gaan verder onder de naam ChristenUnie Eemsdelta. lees verder

Raadsvergadering 27 mei 2019 Financiën Volkskredietbank (VKB)

Biljetten.jpgdonderdag 30 mei 2019 12:18 Eén van de belangrijkste spreekpunten in de aanpak van het voorkomen van schulden is voorlichting en preventie. De fractie van de ChristenUnie wil hier graag, evenals de Volkskredietbank, nogmaals aandacht voor vragen. lees verder

Raadsvergadering 27 mei 2019 Zoeklocatie wisselwoningen

raad.jpgdonderdag 30 mei 2019 11:40 Naar aanleiding van de plannen tot plaatsing van een aantal wisselwoningen aan "Veldzicht" in Loppersum staan er een aantal ingekomen stukken op de agenda van bewoners die tegen deze plannen zijn en alternatieve locaties benoemen. Een drietal inwoners maakt gebruik van het spreekrecht om hun ongenoegen, motivatie's en adviezen tot te lichten. (Waarvoor dank!) lees verder