Start

RSS icon linking to RSS overview

Vergadering Raadsklankbordgroep Eemsdelta 4 september 2019

IMG_4134.JPGmaandag 09 september 2019 12:01 In deze vergadering is het concept "Eemsdelta is dichtbij" nader toegelicht en besproken.
De documenten met betrekking tot deze vergadering staan hieronder in de documenten.
De presentatie van Frank Burkels is eveneens bijgevoegd. lees verder

Nieuwsbrief 11 Herindeling Gemeente Eemsdelta (29 augustus 2019)

IMG_1889.JPGmaandag 09 september 2019 11:36 'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en ook welke stappen nog nodig zijn. lees verder

De dorpen in: 'Wat is er nodig om goed te kunnen leven?'

Logo_aanschuiven in___.pngdinsdag 20 augustus 2019 13:47 De samenleving verandert. Inwoners, dorpen en organisaties zijn volop in beweging met diverse initiatieven. We zien ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied van leefbaarheid en zorg. Dit willen we faciliteren en stimuleren... lees verder

Nieuwsbrief nummer 2 Loppersum Versterkt

Wapen Loppersum_1-kleindinsdag 16 juli 2019 11:04 Dit is de tweede nieuwsbrief Loppersum Versterkt. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de versterkingsprojecten in de gemeente Loppersum. Door de recente aardbevingen in Westerwijtwerd en Garrelsweer is het belang van de versterkingsopgave opnieuw benadrukt. De regio heeft op 5 juni met de ministers van BZK en EZK afgesproken dat de versterkingsadviezen van zo’n 90 adressen in onze gemeente alsnog worden uitgevoerd. Het SODM heeft onlangs aangegeven dat de versterkingsopgave onvoldoende op gang is gekomen..... lees verder

Raadsvergadering 8 juli 2019 Bespreeknotitie Nationaal Programma Groningen

index.pngdinsdag 09 juli 2019 11:28 Ondanks dat de radenconferentie veel éénrichtingsverkeer was en de raadsleden (te) weinig aan bod kwamen, hebben we wel het nodige opgestoken daar. Ik zal dit -namens de fractie van de ChristenUnie- deels proberen weer te geven in onderstaande bijdrage. In de hoop dat het in een zienswijze bijdraagt aan een goede aanvulling zodat er in het najaar een beter document ligt..... lees verder

Radenconferentie 29 juni 2019 inzake Nationaal Programma Groningen

index.pngmaandag 01 juli 2019 11:44 Op uitnodiging van de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten was er zaterdag de conferentie van Gemeenteraden en Provinciale Staten in de EnergyBarn op het Zernike Science Park. Agendapunt het Nationaal Programma Groningen. Het verslag van de conferentie is inmiddels hieraan toegevoegd in de documenten. lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 Jaarrekening 2018 Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtsmaandag 24 juni 2019 20:59 De fractie van de ChristenUnie merkt op dat de hogere kosten -€ 640.000,00- voor bedrijfsvoering opvallen. Die zijn even groot als het totale financiële resultaat. Voorzitter, hebben de voorgestelde maatregelen van de Accountant -begin 2018- al tot resultaten geleid.... lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 1e turap

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 24 juni 2019 20:36 De eerste tussentijdse rapportage inzake de gemeentelijke financiën (1e turap) wordt gepresenteerd. De fractie van de ChristenUnie heeft geconstateerd dat door de betere beloning van het raadswerk en de tekorten op de Jeugdzorg, de grotere tekortposten vormen in deze tussentijdse rapportage. lees verder

Raadvergadering 17 juni 2019 Beschouwingen Kadernota 2020

gemeentewapendinsdag 18 juni 2019 13:56 Dat geldt ook op het gebied van de Energietransitie. We zijn erg benieuwd naar uw maatregelen om de energietransitie vaart te geven. De inzet van energiecoaches zien we wel zitten. Dat hebben we ook al eerder aangegeven met ons voorstel om een gratis Energieadvies (EPA) aan te bieden. Onze inwoners willen vaak wel....... lees verder

Oprichtingsvergadering 15 mei 2019

IMG_6307.JPGzaterdag 15 juni 2019 12:03 Een bijeenkomst van de ChristenUnie afdelingen Appingedam, Loppersum en Delfzijl. Onder het toeziend oog van de Adviseur Provinciale en Lokale Besturen Tjitske Kuiper werden de afdelingen samengevoegd en gaan verder onder de naam ChristenUnie Eemsdelta. lees verder

Raadsvergadering 27 mei 2019 Financiën Volkskredietbank (VKB)

Biljetten.jpgdonderdag 30 mei 2019 12:18 Eén van de belangrijkste spreekpunten in de aanpak van het voorkomen van schulden is voorlichting en preventie. De fractie van de ChristenUnie wil hier graag, evenals de Volkskredietbank, nogmaals aandacht voor vragen. lees verder

Raadsvergadering 27 mei 2019 Zoeklocatie wisselwoningen

raad.jpgdonderdag 30 mei 2019 11:40 Naar aanleiding van de plannen tot plaatsing van een aantal wisselwoningen aan "Veldzicht" in Loppersum staan er een aantal ingekomen stukken op de agenda van bewoners die tegen deze plannen zijn en alternatieve locaties benoemen. Een drietal inwoners maakt gebruik van het spreekrecht om hun ongenoegen, motivatie's en adviezen tot te lichten. (Waarvoor dank!) lees verder

Europese Verkiezingen 23 mei 2019

posters site.jpg.pngmaandag 06 mei 2019 20:07 ChristenUnie-SGP staat voor een herkenbaar christelijk geluid dat ook in Europa gehoord moet worden. Laat Europa haar christelijke wortels waarderen. We zien het als onze Bijbelse opdracht om op te komen voor vrede en recht. We komen in actie tegen geloofsvervolging. We zorgen voor armen en kwetsbaren. Ieder leven verdient bescherming, vanaf het begin en tot het eind. lees verder

24 april 2019, Min. Wiebes stuurt advies waardedaling woningen

foto klein website.pngwoensdag 24 april 2019 20:09 Wiebes: "Zoals ik uw Kamer in mijn brieven van 14 mei en 1 oktober 2018 heb gemeld heb ik een adviescommissie ingesteld om te adviseren over een methode voor het begroten van schade door waardedaling. Het advies is een belangrijke stap richting schadeloosstelling van Groningers voor de waardedaling van de woningen. Ik ben de adviescommissie daarvoor zeer erkentelijk. lees verder

Raadsklankbordgroep nieuwe gemeente Eemsdelta 17 april 2019

eemsdelta.pngvrijdag 19 april 2019 15:26 Hoe en wat? In verband met de gemeentelijke herindeling van Appingedam, Delfzijl en Loppersum is er een Raadsklankbordgroep (RKBG) ingesteld om de herindeling per 1 januari 2021 -in de nieuwe gemeente Eemdelta- goed en volgens een vast plan te laten verlopen..... lees verder

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF! GEMEENTE EEMSDELTA

volisvol.jpgvrijdag 19 april 2019 14:18 Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt! De gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum organiseren voor inwoners van 16 jaar en ouder de cursus Politiek Actief. Deze cursus is bedoeld voor inwoners die willen weten hoe de lokale politiek werkt en misschien wel raadslid willen worden in de nieuwe gemeente Eemsdelta...... lees verder

Raadsvergadering 28 maart 2019 Akkoord Nationaal Programma Gron.

Zonnepanelen op dak.jpgvrijdag 29 maart 2019 19:45 Daarom zal een deel van de NPG- gelden bestemd moeten worden om deze duurzame energietransitie voor alle woningen in het bevingsgebied mogelijk te maken. We denken aan een gratis EPA advies voor alle woningen, en extra lokale subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen om de misgelopen verduurzaming bij het versterken te compenseren. lees verder

Raadsvergadering 28 maart 2019 Convenant (bevings) bestendige Zorg

Valentijn (13).JPGvrijdag 29 maart 2019 19:40 Een combinatie van versterken en vernieuwen, waarbij flink in de toekomst wordt geïnvesteerd in onze gemeente, zowel inhoudelijk als financieel. Een dat vinden we een uitstekend plan. Zorg niet op afstand, maar zorg-voor-zorg dichtbij huis. Bé Schollema: "Geloof in de zorg"! lees verder

Raadsvergadering 28 maart 2019 Voorstel herindeling tot Eemsdelta

Wapen Loppersum_1-kleinvrijdag 29 maart 2019 19:30 We zullen er voor moeten waken dat hier het voorzieningenniveau aan winkels, ouderenzorg en huisvesting sport en dienstverlening gehandhaafd blijft om zo hun omgeving op dezelfde manier te kunnen blijven bedienen. Dit vraagt ook om gemeentelijke steunpunten in deze dorpen om ook als gemeente je burgers dichtbij huis van dienst te blijven. lees verder

Roadsvergoadern 28 meert 2019 Onkosten van ontplofboare stovven.

Brandweerauto 3vrijdag 29 maart 2019 19:05 Bommen en granoaten stoan eerder op springen deur oardbeevns. En doar ken ik mie wat bie veurstelln. En den ist nait meer as eerlieks om reekn mèt neer te leggn bie veroorzaoker: de NAM. lees verder